Regulamin oceny bydła i nagradzania hodowców

na VII Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych

zatwierdzony przez z-cę dyrektora ds. oceny regionu Bydgoszcz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

 

 

§ 1

   1. Na VII Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Żnin 2009 zwanej dalej Wystawą może być prezentowane bydło zgłoszone przez hodowców, wytypowane i zakwalifikowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
   2. Prezentowane na Wystawie bydło musi być zdrowe. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest świadectwo lekarsko-weterynaryjne wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   3. Na Wystawie mogą być prezentowane zwierzęta urodzone w kraju, dla których prowadzone są księgi, pochodzące ze stad objętych oceną wartości użytkowości bydła
   a) krowy ras mlecznych urodzone w kraju  w okresie trwania laktacji (nie zasuszone), których wiek pierwszego wycielenia nie przekroczył 33 miesięcy;
   b) jałowice cielne ras mlecznych, których wiek pierwszego wycielenia nie przekroczył 33 m-cy, a cielność w czasie Wystawy mieści się w przedziale 4-7 m-cy;
   c) jałowice niecielne ras mlecznych w wieku 12-16 m-cy;
   d) cielęta płci żeńskiej ras mlecznych, których wiek w czasie Wystawy zawiera się w przedziale 1-3 m-cy.


§ 2

Katalog zawierający informacje o eksponowanym na Wystawie bydle hodowlanym przygotowuje organizator Wystawy. Za zgodność danych o zwierzętach odpowiada Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
   1. Katalog wystawianego bydła powinien zawierać: 
   a) regulamin ocenianego bydła,
   b) skorowidz wystawianych zwierząt,
   c) karty katalogowe dla wystawianego bydła.


§ 3

   Wymagania dopuszczenia do Wystawy
   1. Zwierzęta  prezentowane na Wystawie muszą być wpisane do ksiąg, a jałowice i pierwiastki spełniać warunki wpisu do ksiąg bydła hodowlanego.
   2. Cielęta płci żeńskiej muszą pochodzić po znanych rodzicach.
   3. Bydło rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej prezentowane na Wystawie musi wykazać  się minimalną wydajnością własną lub matki (w przypadku jałowic) wyrażoną  sumą kg tłuszczu i kg białka w 305-dniowej laktacji lub krótszej pełnej laktacji na poziomie minimum 390 kg.


§ 4

   Zasady oceny bydła ras mlecznych
   1. Zwierzęta na Wystawie oceniane są indywidualnie w następujących grupach:
   a) cielęta płci żeńskiej,
   b) jałowice niecielne,
   c) jałowice  cielne,
   d) krowy mleczne w trakcie trwania laktacji.
   2. Bydło ras mlecznych ocenia się w skali 100-punktowej z gradacją co jeden punkt przyjmując następującą interpretację:
   niedostateczna                     50-64 pkt
   słaba                                   65-69 pkt
   dostateczna                         70-74 pkt
   dość dobra                           75-79 pkt
   dobra                                   80-84 pkt
   bardzo dobra                        85-89 pkt 
   doskonała                            90 i więcej pkt
   3. Za uchybienia w pielęgnacji zwierząt Komisja może odliczyć od oceny ogólnej do 10 pkt.
   4. Spośród prezentowanych na Wystawie krów i jałowic, wybiera się najlepsze zwierzę w każdej z grup i otrzymuje ono tytuł czempiona.
   5. Przy liczebności grupy wynoszącej minimum 3 sztuki, zwierzęta zajmujące drugie w kolejności miejsce w poszczególnych grupach, otrzymują tytuł wiceczempiona.


§ 5

   Komisja oceny
   1. Komisję oceny na wniosek z-cy Dyrektora ds. Oceny Regionu Bydgoszcz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka powołuje Komitet Organizacyjny Wystawy.
   2. W skład Komisji bydła ras mlecznych wchodzi sędzia i  asystenci sędziego w liczbie ustalonej przez organizatorów Wystawy.
   3. Orzeczenia Komisji dokonane zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu są ostateczne i nie podlegają uchyleniu.
   4. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół zawierający wykazy ocenionych zwierząt wraz z punktacją.


§ 6

   Nagrody
   1. Wszystkie zwierzęta prezentowane na Wystawie otrzymują dyplomy , a wyróżnieni także nagrody dodatkowe.
   2. Osoby prawne i fizyczne mogą fundować i wręczać wystawcom bydła nagrody we własnym imieniu, po uzgodnieniu z organizatorem Wystawy.

§ 7

   Postanowienia końcowe
   1. Ocena prezentowanych  na Wystawie zwierząt  dokonana niezgodnie z niniejszym regulaminem jest nieważna i nie może stanowić do przyznania nagrody.
   2. Niniejszy regulamin obowiązuje na VII Pałuckiej  Wystawie Zwierząt Hodowlanych

w imieniu organizatorów
Dominik Księski
Żnin, 20 lipca 2009

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry