Porównując wyniki z województwa i powiatu z tymi sprzed roku i dwóch lat wyciągnąć można tylko jeden wniosek. Średni wynik uczniów jest coraz słabszy. Nauczyciele twierdzą, że zadania był w tym roku trudniejsze. W 2003 roku najlepszą była szkoła w Sarbinowie Drugim ze średnią 29,46. W tym roku szkoła ta osiągnęła wynik gorszy o 10 punktów. Najwyższy wynik osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Żninie - 27,68 punktów. Najsłabiej wypadła szkoła w Gorzycach - 19,18 punktów. 

Sprawdzian szóstoklasistów w powiecie żnińskim: 25,69 (2003 r.), 23,79 (2004 r.)
Słabiej niż przed rokiem
    Uczniowie klas szóstych pisali w tym roku swój sprawdzian 1 kwietnia, czyli w prima aprilis. Tego dnia przynajmniej na 60 minut musieli powstrzymać się od robienia dowcipów i przystąpić do pierwszego w życiu poważnego egzaminu.

     Uczniowie klas szóstych po napisaniu sprawdzianu oceniani są w pięciu kategoriach: czytanie (maksymalna liczba punktów - 10), pisanie (12), rozumowanie (8), korzystanie z informacji (2) i wykorzystanie wiedzy w praktyce (8). Szóstoklasista maksymalnie ze sprawdzianu może uzyskać 40 punktów.  
     W powiecie żnińskim liczba uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu wynosiła 1.001. Średni wynik przez nich osiągnięty to 23,79 punktu. Niestety jest on gorszy od ubiegłorocznego o prawie dwa punkty (dokładnie 1,9). Słabsza była także średnia wojewódzka. W tym roku ukształtowała się ona na poziomie 25,02 punktu, czyli niżej o 3,13 punktu.
     Dyrektorzy szkół w rozmowie z nami podkreślali, że przez sam średni wynik nie należy oceniać szkoły, pracy nauczycieli i osiągniętej przez uczniów wiedzy. Dyrektorzy w gminie Janowiec doszli do wniosku, że egzamin jest niepotrzebnym stresem dla uczniów w wieku 13 lat.

Oto jedno z zadań jakie musieli rozwiązywać uczniowie w trakcie sprawdzianu 1 kwietnia 2004 r. Jest to zadanie 25., które przysporzyło uczniom najwięcej kłopotów. Jeżeli rozwiążą je uczniowie, którzy przeszli do 6 klasy, to znaczy, że mogą spać spokojnie.  
"W piekarni sprzedano tylko całe bochenki chleba. Bochenek waży 0,8 kg. Piekarz powiedział, że sprzedał 250 kg chleba. Zapisz obliczenie świadczące o tym, że piekarz nie podał dokładnej wagi sprzedanego chleba".        (rk)

     DAĆ ALBO NIE DAĆ
     Poniżej prezentujemy opinie części dyrektorów na temat przeprowadzonego sprawdzianu. Są to szefowie placówek z terenu powiatu żnińskiego. W gminie Kcynia dyrektorzy - podobnie jak w roku ubiegłym - powiedzieli, że nie będą podawać wyników do publicznej wiadomości. Nie podał ich także burmistrz Tomasz Szczepaniak. Gminy jako organy prowadzące otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej takie wyniki i pomimo prośby skierowanej na piśmie i umotywowaniem zapisem w ustawie o dostępie do informacji publicznej - burmistrz odmówił.  
     Podobnie było w gminie Szubin. Tam nasz reporter także nie dostał informacji o wynikach od dyrektorów. Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty, Sportu i Rekreacji Marek Nowicki odpisał, że gmina nie dysponuje takimi danymi (17 czerwca). W rozmowie telefonicznej po dwóch tygodniach dyrektor powiedział, iż takie dane do gminy dotarły. Później w rozmowie z reporterem podał tylko średni wynik gminy, który wyniósł 23,96 punktu.
     Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Irena Łaguna powiedziała, że publikowanie informacji o wynikach jest krzywdzeniem uczniów, ponieważ czytelnicy widzą tylko sam wynik, a w takim wypadku z egzaminu rozlicza się każdego ucznia indywidualnie. OKE informacji nie udziela, gdyż dyrektorzy mają o to do nich pretensje. Dlatego, to od nich w głównej mierze zależy, czy ujawnią swój wynik czy nie. Z kolei dyrektorzy w rozmowie podkreślali, iż to OKE i kuratorium wyraźnie dawało im do zrozumienia, aby średnie nie były podawane do publicznej wiadomości.
     ŻNIN
     Najobszerniejsze informacje o wynikach sprawdzianu zaprezentowała nam dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie. Na kilkunastu stronach analizy jej autorzy: Maria Kończal (nauczyciel), Anna Dobrowolska (wicedyrektor) i Jacek Otto (dyrektor) przedstawili wyniki sprawdzianu klas szóstych. Wyniki zarówno w formie liczb, jak i w formie graficznej, zostały zaprezentowane Radzie Rodziców, a także nauczycielom. Wyniki uczniów zostały skonfrontowane z wynikami gminy, powiatu, województwa i okręgu. Szczególnie z wykresów (przedstawionych reporterowi w formie słupków) jasno wynika, że wynik ze wszystkich kategorii był wyższy od wyniku gminy i powiatu. Wynik z pisania oraz korzystania z informacji był równy z wynikiem województwa i okręgu. Pozostałe kategorie były lepsze nawet od średniej z okręgu. Z wyników dyrekcja wyciągnęła dwa najważniejsze wnioski: na wszystkich lekcjach doskonalić umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz systematycznie podnosić poziom standardów, które w szkole wypadły bardzo dobrze. Średnia szkoły wyniosła 26,28. Dyrekcja z wyniku jest bardzo zadowolona. Między innymi dlatego, że 50% uczniów otrzymało powyżej 30 punktów.
     Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Żninie Ewa Kalka poinformowała, że uczniowie dobrze poradzili sobie z czytaniem, pisaniem i rozumowaniem. W dalszej pracy należy przeznaczyć więcej czasu na rozwiązywanie zadania sprawdzające wykorzystanie wiedzy w praktyce.  
     Do innych wniosków po sprawdzianie doszedł dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie Jacek Pietraszko. Uczniów czeka wymiana podręczników. Zdaniem nauczycieli ma to poprawić przygotowanie uczniów do egzaminu i zwiększy nacisk na czytanie ze zrozumieniem. Poza tym nauczyciele na wszystkich przedmiotach mają zwrócić na to uwagę. Także rodzicom będzie przypominane, aby zwracali uwagę na to jak, kiedy i jak często ich pociechy się przygotowują do egzaminu.  
     W szkołach wiejskich gminy Żnin sprawdzian wypadł lepiej niż sprawdzian próbny, który był pisany w listopadzie ubiegłego roku.  
     Dyrektor szkoły w Gorzycach Maria Błońska powiedziała, że jej uczniowie napisali sprawdzian gorzej niż rok temu. Ale dodała, że ten spadek miał miejsce we wszystkich szkołach w gminie Żnin.
     ŁABISZYN
     W szkole w Łabiszynie sprawdzian pisało 89 osób. Zastępca dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łabiszynie Mariusz Sobota powiedział, że uczniom mniej kłopotów sprawiały zadania, których treść sformułowana była prosto i czytelnie. Natomiast w dwóch zadaniach (24 i 25), gdzie ich treść była długa, uczniowie nie podejmowali niekiedy próby ich rozwiązania. W przyszłym roku nauczyciele mają ćwiczyć z uczniami te zadania, w których uczeń musi czerpać informacje z treści.
     W szkole w Lubostroniu sprawdzian pisało 28 osób. Spośród kategorii najlepiej wypadło czytanie, a najgorzej korzystanie z informacji. Dyrektor szkoły Alina Borkowska poinformowała, że najlepszym uczniem został Jacek Kępiński, który zdobył 38 punktów na 40 możliwych.  
     Dyrektor szkoły w Ojrzanowie Alina Zabłocka była zadowolona z wyniku sprawdzianu. W porównaniu z ubiegłym rokiem było znacznie lepiej (20,36 - 2003 r. 25,00 - 2004 r.). Mimo to pani dyrektor uważa, że wynik mógłby być lepszy. W przyszłym roku większy nacisk będzie położony na wykorzystanie wiedzy w praktyce.
     JANOWIEC
     Alicja Bystrzyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowcu, powiedziała, że test nie był łatwy, a uczniowie mieli bardzo mało czasu na jego rozwiązanie. Najlepszą klasą w janowieckiej "podstawówce" była VIf z wynikiem 30 punktów.  
     Jak nam powiedziała Urszula Ryczkowska, dyrektor szkoły w Świątkowie, dyrektorzy w gminie Janowiec doszli do wniosku, że egzamin dla 6 klas jest bezsensowny. Dzieci i tak idą do gimnazjum, a sprawdzian jest dla nich niepotrzebnym stresem.  
     Wynik z jednego roku trudno powtórzyć, ponieważ szczególnie w małych szkołach zdarzają się roczniki lepsze i gorsze. Dyrektor szkoły w Janowcu dodała, iż gorszy wynik ze sprawdzianu wcale nie oznacza, że w szkole uczą gorzej albo, że pracują źle przygotowani nauczyciele. Wynik zależy także od treści zawartych w teście, na które nauczyciel nie ma wpływu.
     GĄSAWA I ROGOWO
     Dyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie Jacek Superczyński powiedział jedynie, że wynik osiągnięty przez 58 uczniów był lepszy od średniej powiatu, a niższy od średniej wojewódzkiej.  
Natomiast dyrektor szkoły w Mięcierzynie (gm. Rogowo) Jerzy Śladkowski stwierdził, że sprawdzian stał się sztuką dla sztuki i nikomu nie służy. Dzieci mają mało czasu na rozwiązanie wszystkich zadań, a ostatniego nie rozpoczyna 80% uczniów. Wynikają z tego dwa wnioski: albo zadanie jest źle ułożone pod względem treści, albo jest za mało czasu. Po sprawdzianie uczniowie mówili, że gdyby mieli 15 minut więcej, to zadanie mogliby rozwiązać.  
     Do podobnych wniosków doszedł dyrektor Zespołu Szkół w Gościeszynie Zbigniew Jodełko. Najwięcej problemów uczniowie mieli ze zrozumieniem tekstu i na to w przyszłości będzie położony nacisk podczas przygotowań.  
     W Szkole Podstawowej w Rogowie sprawdzian pisało 74 uczniów. Dyrektor szkoły Eliza Reszka była bardzo zadowolona z osiągniętego przez uczniów wyniku, który był powyżej średniej okręgowej, powiatowej i gminnej. Dobrze wypadło czytanie ze zrozumieniem i korzystanie z informacji, a gorzej wykorzystanie wiedzy w praktyce. W dalszej pracy z uczniami nauczyciele będą zwracać uwagę na doskonalenia czytania ze zrozumieniem, na rozwiązywanie zadań tekstowych oraz będą wymagać precyzyjnej odpowiedzi na pytania.
     BARCIN
     Do tegorocznego testu sprawdzającego umiejętności i wiedzę szóstoklasistów w Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie przystąpiło 85 uczniów, w tym jedna pisała test A8 (test dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim). Prawie maksymalną ilość punktów zdobyło dwóch uczniów. 39 na 40 możliwych uzyskali Karolina Tylkowska z VIc oraz Filip Mikołajczak VIa. Ponadto powyżej 30 punktów w barcińskiej "dwójce" uzyskało 31 szóstoklasistów.
     W Szkole Podstawowej w Piechcinie do testu sprawdzającego przystąpiło 47 dzieci. Tu test A8 pisały dwie osoby. Jak poinformowała dyrektor placówki Katarzyna Marciniak, wynik powyżej 30 punktów udało się zdobyć ośmiu uczniom. Najwięcej, bo 34 punkty, uzyskało dwoje uczniów. Pani dyrektor nie chciała jednak podać imion i nazwisk tych szóstoklasistów.
     Najmniej uczniów, bo tylko dwudziestu, tegoroczny test pisało w Szkole Podstawowej w Mamliczu. Czworo z nich uzyskało wynik powyżej trzydziestu punktów.
     W Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie do tegorocznego testu przystąpiło 35 dzieci. Ośmioro z nich uzyskało wyniki powyżej 30 punktów, a jeden z nich zdobył 38 pkt.  

Remigiusz Konieczka
współpraca: Joanna Bejma
Pałuki nr 647 (28/2004)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry