Odkąd matematyka stała się ponownie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym, stwarza absolwentom szkół ponadgimnazjalnych najwięcej problemów. W tym roku było podobnie, ponieważ z matematyki będzie najwięcej poprawek.

     Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego i wybranego języka obcego nowożytnego, a w części pisemnej z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Abiturienci, zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 roku, obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych, na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
     ZDAWALNOŚĆ
     W skali kraju egzamin maturalny zdało 78,5% absolwentów. W województwie kujawsko-pomorskim pomyślne wyniki uzyskało 78,1% abiturientów. W powiecie żnińskim do matury przystąpiło 342 abiturientów, a zdało 262, co daje 77%. W powiecie nakielskim do egzaminu maturalnego przystąpiło 404 absolwentów, a zdało 295, co przełożyło się na 73% zdawalność.
     W powiecie żnińskim matury z języka polskiego nie zdały 4 osoby, egzaminu z matematyki nie zdało 75 abiturientów, z językiem angielskim nie poradziło sobie 16 absolwentów, język niemiecki okazał się za trudny dla 4 osób, natomiast język rosyjski zdali wszyscy.
     W powiecie nakielskim matury z języka polskiego nie zdało 16 absolwentów, matematyka okazała się za trudna dla 105 abiturientów, egzaminu z języka angielskiego nie zdało 27 osób, a z językiem niemieckim nie poradziło sobie 10 maturzystów.
     ŚREDNIE
     W skali kraju średnia z egzaminu pisemnego z języka polskiego wyniosła 56%, z matematyki 54%, z języka angielskiego 71%, z języka niemieckiego 65%, a z języka rosyjskiego 61%. W województwie kujawsko-pomorskim średnia z języka polskiego ukształtowała się na poziomie 56%, z matematyki - 54%, języka angielskiego - 69%, języka niemieckiego - 59% i języka rosyjskiego - 56%.
     W powiecie żnińskim średni wynik z języka polskiego wyniósł 58%, z matematyki - 50%, z języka angielskiego - 70%, z języka niemieckiego - 54%, a z języka rosyjskiego - 60%.
     W powiecie nakielskim maturzyści osiągnęli następujące średnie: z języka polskiego - 53%, z matematyki - 45%, z języka angielskiego - 65%, a z języka niemieckiego - 55%.
     BARCIN
     P. o. dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie Tomasz Woźnicki poinformował, że w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie barcińskiego LO uzyskali stuprocentową zdawalność. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego przystąpiło 15 tegorocznych absolwentów szkoły.
     Wszyscy absolwenci obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego, w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Licealiści obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Najpopularniejsze przedmioty dodatkowe to język angielski i geografia. Ponadto uczniowie wybierali matematykę, biologię, język polski, wiedzę o społeczeństwie.
     Absolwenci z obowiązkowych przedmiotów uzyskali średnią powyżej powiatu, województwa i kraju. Z przedmiotów dodatkowych, takich jak język angielski, język polski, geografia również uzyskali średnią powyżej powiatu, województwa i kraju. Najlepszą maturzystką została Katarzyna Pacanowska.
     - Jako odchodzący dyrektor liceum jestem zadowolony z wyników tegorocznych matur. W powiecie żnińskim jesteśmy jedyną szkołą, która może pochwalić się stuprocentową zdawalnością, a w województwie jedną z czterech. Bardzo cieszą mnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych, których średnie wypadają powyżej średniej powiatu, województwa i kraju. Może jesteśmy małą społecznością, ale to nie oznacza, że jest nam łatwiej, młodzież w tym wieku bardzo często już ma wiele innych planów oprócz nauki (np. praca) i dlatego staramy się stworzyć im jak najlepsze warunki do nauki i możliwości wyboru odpowiednich kierunków na studiach. Wszystkim tegorocznym absolwentom życzę spełnienia ambitnych zamierzeń, rozwijania pasji i uzdolnień. Z optymizmem wkraczajcie w dorosłe życie - mówi dyrektor.
     GĄSAWA
     Do egzaminu dojrzałości w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie przystąpiło 39 absolwentów. Zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 72%, a w technikum była wyższa niż średnia w kraju (kraj - 67,9%).
     Egzamin pisemny z języka polskiego zdało 97%, a średni wynik wyniósł 53%. Najlepiej napisał Patryk Nowak - 91%. Egzamin ustny z języka polskiego zdali wszyscy uczniowie, uzyskując średni wynik 58%. Najlepsze wyniki osiągnęli: Paulina Bolewska - 100%, Karina Gronowska - 100%, Marta Różewicka - 90%, Przemysław Itkiewicz - 90%. Egzamin pisemny z języka angielskiego zdało 85%, a średni wynik to 55%. Najlepiej napisały Marta Różewicka - 100% i Samanta Gawron 94%. Część ustną z języka angielskiego zdało 38 uczniów (98%), a średni wynik wyniósł 64%. Najwyższe wyniki uzyskali: Ryszard Wiśniewski - 100%, Marta Różewicka - 100% i Samanta Gawron - 97%. Egzamin z matematyki zdało 72% uczniów, a średni wynik wyniósł 42% . Najlepsi okazali się Patryk Nowak - 86% i Samanta Gawron 80%.
     8 abiturientów ma możliwość przystąpienia do egzaminów poprawkowych w sierpniu. Jeśli przebiegną one pomyślnie, to poziom zdawalności w gąsawskiej szkole wyniesie 92%
     Na poziomie rozszerzonym z dodatkowych przedmiotów zdawało: geografię - 15 uczniów, język polski - 4, matematykę - 5, język angielski - 11,wiedzę o społeczeństwie - 4, biologię - 6.
     Egzamin maturalny najlepiej zdali: Samanta Gawron - technikum hotelarskie, Patryk Nowak - technikum rolnicze, Marta Różewicka - technikum żywienia i usług gastronomicznych, Karina Gronowska - liceum ogólnokształcące.
     - Z tegorocznych wyników matury jestem bardzo zadowolona. W porównaniu do poprzedniego roku znacznie wzrósł procent zdawalności uczniów, a w technikum jest on wyższy o 9% niż średnia w kraju. Poprawiły się także średnie wyniki egzaminów pisemnych. Cieszy mnie szczególnie wynik matury z matematyki, który jest zdecydowanie wyższy w stosunku do ubiegłego roku. Wdrażane działania naprawcze okazały się skuteczne. Myślę, że systematycznie i konsekwentnie kontynuowane w następnych latach z pewnością przyniosą jeszcze lepsze efekty. 8 osób ma szansę poprawić wynik w sierpniu, a więc uzyskalibyśmy zdawalność na jeszcze wyższym, bo 92%, poziomie. Coraz większa liczba uczniów osiąga najwyższe, 100% wyniki, zarówno z części pisemnej, jak i ustnej, co podnosi rangę naszej szkoły - podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie Aleksandra Adamska.
     JANOWIEC
     W Zespole Szkół Niepublicznych w Janowcu maturę w tym roku pisało 8 abiturientów. Nie zdały 3 osoby. Zdawalność wyniosła zatem 62,5%. Wszyscy absolwenci, którzy nie zdali matury, będą mogli przystąpić do poprawki. Ostatecznie, o ile poradzą sobie z poprawką, tegoroczna zdawalność może wynieść 100%. Z języka polskiego średnia wyniosła 59%, z matematyki - 41%, a z języka angielskiego - 69%. Najlepiej maturę napisała Wiktoria Rąpała.
     Jak poinformował dyrektor ZSN w Janowcu Grzegorz Piechowiak, najwięcej problemów sprawił maturzystom egzamin z matematyki.
     PIECHCIN
     Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie przystąpiło 13 abiturientów. Egzaminy ustne z języka polskiego, języka angielskiego i języka rosyjskiego zdali wszyscy absolwenci.
     Egzamin pisemny z języka polskiego zdali wszyscy, a średnia wyniosła 67%, matematykę zdało 50% absolwentów, a średnia wyniosła 35%. Język angielski zdało 95% uczniów, natomiast średnia wyniosła 60%. Najlepszym maturzystą został Hubert Skrzyński.
     - Jestem dumna z naszych uczniów. W tym roku przystąpiła do egzaminu maturalnego większa liczba abiturientów niż w roku poprzednim. Zdawalność zwiększyła się o 30% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Uważam także, że taka mała liczba absolwentów nie jest obiektywnym materiałem do porównań statystycznych na tle dużych placówek oświatowych. Zafałszowuje to obraz naszej szkoły - zaznacza Renata Koszczewska-Smutek, dyrektor ZSN w Piechcinie.
     ŻNIN
     W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie do egzaminu dojrzałości przystąpiło 61 absolwentów. Zdawalność języka polskiego ustnego i pisemnego ukształtowała się na poziomie 97%. Średni wynik w części pisemnej osiągnął poziom 52%.
     60 zdających wybrało jako obowiązkowy język angielski. Dla 55 egzamin zakończył się sukcesem, co stanowi 92% zdających. Średni wynik osiągnięty w części pisemnej tego egzaminu to 59%. Ustnej części egzaminu maturalnego z angielskiego nie zdała 1 osoba. Jeden abiturient przystąpił do egzaminu pisemnego i ustnego z języka niemieckiego i zdał te egzaminy.
     Egzamin pisemny z matematyki zdało 38 osób, przy średnim wyniku wszystkich zdających 38%.
     Najczęściej wybieranym dodatkowym przedmiotem na poziomie rozszerzonym była matematyka - 16 osób i wiedza o społeczeństwie - 13. Absolwenci ZSP wybierali również geografię - 12, informatykę - 10, angielski i biologię - po 9, fizykę - 4.
     W ZSP najlepiej maturę zdali: Mateusz Majewski, Filip Jakubczyk, Dawid Kuchciński i Sebastian Kiliński.
     Procentowa zdawalność egzaminu dojrzałości we wszystkich typach techników w ZSP wyniosła 61%. Po dobrze zdanych egzaminach sierpniowych zdawalność może sięgnąć 92%, gdyż prawo do poprawki ma 19 absolwentów, 18 z matematyki i 1 z pisemnej części języka angielskiego.
     - Cieszymy się, że mimo trudów związanych ze zdobywaniem tytułu technika, większość naszych absolwentów staje w maturalne szranki. Teraz, już po - mamy nadzieję - zakończonych sukcesem egzaminach zawodowych, ci absolwenci, którym się nie powiodło w pierwszym terminie, poprawią swój wynik w sierpniu i zdobędą świadectwo dojrzałości - mówi wicedyrektor szkoły Alina Frankowska.
     W I Liceum Ogólnokształcących w Żninie do matury przystąpiło 147 abiturientów. Zdwalność wyniosła 92,51%. Egzaminu nie zdało 11 osób, z czego 10 będzie miało prawo przystąpić do poprawki w sierpniu. Maturzyści ze żnińskiego liceum osiągnęli średnią z języka polskiego na poziomie 67,56%, z matematyki - 64,04%, z języka angielskiego - 81,88%, z języka rosyjskiego - 76,67%, a z języka niemieckiego - 70%.
     Na poziomie rozszerzonym średnie ukształtowały się na poziomie: język angielski - 67,51%, język rosyjski - 71%, język niemiecki - 62%, matematyka - 41,7%, język polski - 49,21%, fizyka - 40,20%, biologia - 37,88%, chemia - 32,21%, geografia - 36,41%, historia - 29,27%, informatyka - 29,67%, wiedza o społeczeństwie - 24,96%.
     23 absolwentów zdało maturę na 100%. Wyniki te osiągnęli z matematyki na poziomie rozszerzonym i podstawowym, języka polskiego i języka angielskiego.
     Dyrektor I LO w Żninie Andrzej Kurek cieszy się z tegorocznych wyników, ponieważ zdawalność w stosunku do poprzedniego roku była lepsza o 1,2%, a w porównaniu do egzaminu maturalnego sprzed dwóch lat poprawiła się dodatkowo o 1%.
     - Ogólnie rzecz biorąc średnia szkoły, jeśli chodzi o zdawalność, jest wyższa od średniej w Polsce i województwie kujawsko-pomorskim. Jest dużo wyników stuprocentowych z podstawy i rozszerzenia lub blisko stuprocentowych - mówi dyrektor. I zwraca uwagę, że znacznie w tym roku poprawił się wynik z matematyki. Dodał ponadto, że egzaminy na poziomie rozszerzonym z wszystkich przedmiotów były w tym roku bardzo trudne.
     W Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie egzamin maturalny pisało 52 uczniów, z czego nie zdało 11. Przełożyło się to na wynik zdawalności na poziomie 74%. Jeden abiturient nie zdał matury z języka niemieckiego, a pozostali z matematyki. 9 abiturientów ma prawo do poprawki w sierpniu. Średnia z języka polskiego wyniosła 68%, z matematyki - 49,6%, z języka angielskiego - 70,4%, a z języka niemieckiego - 55,25%. Najlepiej maturę zdali: Joanna Kawczyńska, Dominika Maciejczak i Artur Nojgebauer.
     - W sumie jesteśmy zadowoleni z wyników. Wynik jest lepszy niż w roku ubiegłym. Trochę martwi matematyka, ale to jest trend ogólnopolski - wyjaśnia dyrektor ZSE-H w Żninie Tomasz Ratajczak. Dyrektor ma nadzieję, że abiturienci, którzy mają prawo do egzaminów poprawkowych, na tyle się przygotują, że zdadzą. Będzie to oznaczać, że ostateczna zdawalność szkoły osiągnęłaby poziom 98%.
     KCYNIA, SZUBIN
     Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni Katarzyna Kluczyńska powiedziała, że wyniki egzaminu maturalnego poda do publicznej wiadomości po egzaminie poprawkowym. Z kolei z dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni Aleksandrą Doiczman nie udało nam się skontaktować, ponieważ przebywa na urlopie.
     Z prośbą o podanie wyników matury w obu kcyńskich szkołach zwróciliśmy się do Wojciecha Jaskulskiego z Urzędu Miejskiego w Kcyni. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź: - Danych o wynikach tegorocznych matur w zakładce dla naszego samorządu nie ma jeszcze na stronie OKE Gdańsk. Jeżeli są panu niezbędnie potrzebne, proszę zwrócić się bezpośrednio do szkół.
     Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie Elżbieta Kłosowska-Hilscher powiedziała nam, że jest zadowolona z tegorocznych wyników matury. Jednakże dodała, że wyników nie może podać, ponieważ dyrektorzy szkół uzgodnili, że do połowy lipca prześlą wyniki do dyrektor wydziału edukacji w Starostwie Powiatowym w Nakle Ewy Szłapy, która będzie je upubliczniać.
     - Ja mam jeszcze czas do połowy lipca na przesłanie wyników. Potem pani dyrektor będzie je upubliczniała. Nie chcę więc wychodzić przed szereg - wyjaśniła dyrektor szubińskiego liceum.
     W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie nie było w tym roku klasy, której uczniowie mogliby przystąpić do matury.

Arkadiusz Majszak
Pałuki nr 1326 (28/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry