Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu oddaliła odwołanie komisji rewizyjnej RM w Trzemesznie, dotyczące stanowiska RIO w sprawie wniosku tej komisji o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Derezińskiemu.

     MIELI DUŻO UWAG
     7 sierpnia do trzemeszeńskiego ratusza dotarło stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie złożonego przez komisję rewizyjną Rady Miejskiej odwołania od uchwały składu orzekającego RIO z 18 czerwca. Uchwała ta dotyczyła wyrażenia opinii o wniosku tej komisji w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Krzysztofowi Derezińskiemu z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
    Przypomnijmy, że komisja rewizyjna w swojej opinii o wykonaniu budżetu za 2014 r. miała dużo uwag do pracy burmistrza. Dotyczyły one m.in: niezrealizowania wydatków na rozbudowę remiz OSP Trzemeszno i Kruchowo, niewykonanie przejścia od ul. Mickiewicza do ul. 1 Maja i remontu chodnika na ul. Wiosny Ludów, braku właściwej kontroli nad realizacją dochodów budżetu z tytułu administrowania urządzeniami służącymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz niezrealizowanie wniosków dotyczących przywrócenia granic pól w Ostrowitem i wykonania skosu na ul. Brzoskwiniowej. Komisja szczególnie negatywnie oceniła pracę burmistrza, jeśli chodzi o umowę gminy na odzyskiwanie podatku VAT oraz o umowę inwestycyjną w sprawie przekształceń Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
     RIO SIĘ NIE ZGADZA
     W związku z tymi zastrzeżeniami 10 czerwca komisja rewizyjna zagłosowała za nieudzieleniem absolutorium burmistrzowi. Za udzieleniem głosowało tylko dwóch radnych: Przemysław Woźny i Mieczysław Chojecki. Przeciw było trzech radnych: Zbigniew Matelski, Sławomir Peno, Magdalena Krzyżaniak-Świątek.
     Jednak Regionalna Izba Obrachunkowej w Poznaniu nie zgodziła się z zarzutami komisji rewizyjnej i stwierdziła, że wniosek tej komisji w sprawie nieudzielenia burmistrzowi absolutorium za 2014 r. nie został uzasadniony. Radni z komisji rewizyjnej podjęli więc uchwałę, że odwołują się od tej decyzji do kolegium RIO. Odwołanie to dotarło do Regionalnej Izby Obrachunkowej 10 lipca.
     Wcześniej na sesji 24 czerwca w głosowaniu Rada Miejska udzieliła jednak absolutorium burmistrzowi Derezińskiemu. Za udzieleniem głosowało 10 radnych: Michał Behnke, Daniel Bisikiewicz, Mieczysław Chojecki, Maciej Dalewski, Maria Dziel, Grzegorz Koperski, Ludwik Macioł, Tadeusz Pawlak, Renata Wiśniewska, Przemysław Woźny. Przeciw było 5 radnych z klubu Ponad podziałami, czyli: Sławomir Peno, Kacper Lipiński, Magdalena Krzyżaniak-Świątek, Zbigniew Matelski, Maria Sobieszak.
     ODWOŁANIE ODDALONE
     Regionalna Izba Obrachunkowa rozpatrywała odwołanie komisji rewizyjnej na posiedzeniu Kolegium Izby 29 lipca. Przybyli na nie: burmistrz Krzysztof Dereziński, skarbnik gminy Alina Kociemba i Zbigniew Matelski - przewodniczący komisji rewizyjnej.
     Po rozpatrzeniu sprawy Kolegium Izby uznało, że organem uprawnionym do wniesienia odwołania od opinii składu orzekającego RIO jest Rada Gminy, a nie komisja rewizyjna. Kolegium nie podzieliło stanowiska zaprezentowanego na posiedzeniu kolegium przez Zbigniewa Matelskiego, że to co nie jest zakazane jest dopuszczalne.
     Zgodnie bowiem z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej mogą działać zgodnie z zasadą legalizmu tj. jedynie na podstawie i w granicach przyznanych im uprawnień. Oznacza to, że organ władzy publicznej nie może działać zgodnie z zasadą, iż co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo jest dozwolone, lecz działać tylko w tych przypadkach i w takim zakresie, w którym upoważnia je do tego prawo - napisał RIO w swoim stanowisku dodając, że w takim razie odwołanie złożone przez komisją rewizyjną nie miało żadnego umocowania prawnego. Dlatego też Kolegium RIO oddaliło odwołanie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzemesznie.

Roman Wolek
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1226 (32/2015)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry