Zaplanowany w studium orientacyjny kierunek poprowadzenia obejścia Kwieciszewa przez dwupasmową drogę krajową nr 15. Przez nieczynną linię kolejową do Orchowa byłby wtedy przerzucony wiadukt i dalej obejście prowadziłoby w kierunku za „Chatą Wiejską” i włączałoby się w obecny przebieg „krajówki”
w kierunku Strzelna.

Plan zagospodarowania przestrzennego, kierunki, studium, sesja, samorządowcy
Kierunki zagospodarowania miejskiej przestrzeni
     Radni PO, PSL, SLD i Niezależni przegłosowali studium na sesji Rady Miejskiej Mogilna 17 kwietnia, nie dyskutując o nim ani słowem zarówno podczas obrad plenarnych, jak i podczas komisji 15 kwietnia. Studium zawiera propozycje strategiczne dla rozwoju miasta i gminy na najbliższe lata: nowe ciągi komunikacyjne; tereny, na których ma rozwijać się budownictwo jednorodzinne; tereny przemysłowe; miejsca, które mają zostać zaprojektowane jako tereny zielone oraz miejsce pod przyszły komunalny cmentarz.

     PO 6 LATACH NOWE KIERUNKI
     W minionym 25-leciu mogileńscy samorządowcy trzykrotnie uchwalali studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilno. Pierwszy raz w okresie rządów burmistrza Stanisława Łaganowskiego w 1997 r. oraz dwukrotnie za kadencji burmistrza Leszka Duszyńskiego, w 2009 r. oraz obecnie uchwalone studium na sesji 17 kwietnia.
     Konieczność opracowania nowego studium już po 6 latach od ostatniego dokumentu wzięła się z kilku przyczyn. Przede wszystkim dużego przyspieszenia zmian infrastrukturalnych na terenie miasta i gminy oraz zauważalnego boomu budowlanego. Spowodowało to konieczność wskazania nowych terenów, głównie pod budownictwo jednorodzinne.
     Studium proponuje także kierunki rozwoju sieci komunikacyjnej na terenie miasta i gminy Mogilno. Zakłada się, że nastąpi dalszy wzrost ilości samochodów, dlatego obciążona dużym ruchem sieć drogowa wymagać będzie przebudowy i rozbudowy. Powstałe przez ostatnie 5 lat zmiany infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej czy komunikacyjnej narzucają nowe kierunki rozwoju gminy. Na przykład tereny wokół obwodnicy wschodniej Mogilna.
     Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia są jednak wiążące dla organów gminy, przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilno. Plany nie mogą naruszać ustaleń zawartych w studium.

     OBEJŚCIE KWIECISZEWA
     W dzisiejszym numerze zajmiemy się głównie proponowanymi kierunkami zmian w przestrzeni miejskiej za wyjątkiem problemów komunikacyjnych.
     W okresie perspektywicznym jednym z głównych priorytetów ma być przebudowa krajowej 15, która przez gminę Mogilno przebiega na odcinku od Wylatowa do Kwieciszewa. Między Kwieciszewem a rondem na wysokości Bielic, droga krajowa biegnie krętą i wąską jezdnią pod wiaduktem nieczynnej linii kolejowej Mogilno - Orchowo. Przez Kwieciszewo także przebiega w zwartej zabudowie wąską drogą. W studium znalazł się zapis, że konieczne będzie wykonanie obejścia lub małej obwodnicy Kwieciszewa, tak by droga ominęła centrum Kwieciszewa oraz przejazd pod wiaduktem. Obejście zakłada poprowadzenie nowego ciągu krajówki wiaduktem nad torami kolejowymi i dalej w kierunku za Chatą Wiejską oraz naokoło Kwieciszewa tak, aby wpiąć się z powrotem w obecny przebieg drogi krajowej w kierunku na Strzelno już poza osiedlem bloków popegeerowskich.
     W studium przebieg tego obejścia Kwieciszewa zaznaczony jest przerywaną linią, jednak nie wynika on ani z projektu, ani z żadnego innego przygotowanego dokumentu.      W praktyce, po przygotowaniu dokumentacji projektowej, to obejście może wyglądać nieco inaczej. Docelowo, jak czytamy w studium, konieczna będzie także budowa drugiej nitki jezdni krajowej 15, tak aby była ona dwupasmowa.
     DOKOŃCZENIE OBWODNICY
     Bardzo ważna jest dalsza budowa obwodnicy wschodniej Mogilna, która prowadzi w tej chwili z Twierdzinia do Świerkówca. Do zakończenia tej inwestycji pozostał jeszcze około kilometrowy odcinek poprowadzony za siedzibą komunalki z mostem na rzece Pannie, który wepnie się do obecnej drogi wojewódzkiej przed wiaduktem w Żabnie. Na dzień uchwalenia studium droga należy do kategorii dróg gminnych, jednak po wyremontowaniu drogi wojewódzkiej 254 przebiegającej przez całe centrum miasta (od ul. 900-lecia do ul. Poznańskiej) nastąpi zamiana tych dróg.
     NOWE MIEJSKIE POŁĄCZENIA
     Wiele propozycji wskazanych zostało w studium, jeżeli chodzi o ulice i drogi gminne.
     Planowane nowe ciągi komunikacyjne w części zachodniej Mogilna:
     - Nadal aktualna jest budowa ul. 17 Maja (na mapce nr 1), która ma połączyć ul. Padniewską z ul. Paderewskiego. Byłoby to wykonanie dodatkowego korytarza poza aktualnie istniejącą ul. Kilińskiego, który połączyłby dwa osiedla w części zachodniej miasta przedzielone dzisiaj Rodzinnym Ogrodem Działkowym Pod Lasem.
     - By ta inwestycja miała jednak sens i nie była tylko drogą z jednej strony zamkniętą, konieczne jest przedłużenie ul. Paderewskiego (na mapce numer 2). Wiąże się to z powrotem do pomysłu wykupienia od parafii klasztornej działek leżących właśnie w tej części miasta, także na przedłużeniu ul. Paderewskiego w kierunku byłej szkółki drzew. Przypomnijmy, że w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej mogileńscy radni nie zgodzili się na taki wykup.
     - Planowany w części zachodniej jest także trzeci korytarz (numer 3), który także dodatkowo połączyłby dwa osiedla na zachodzie Mogilna. Jest to przedłużenie ul. Piastowskiej prosto przez ogródki działkowe w kierunku ul. Leszka Białego i potem poprowadzenie drogi przez pola do ul. Konopnickiej tuż za Zespołem Placówek Specjalnych w Szerzawach. Ten pomysł wiąże się jednak z koniecznością utracenia przez działkowców części swych działek na poczet zaprojektowania odpowiedniej szerokości ulicy (w tej chwili na krótkim odcinku przyszłej ulicy znajduje się przejście dla pieszych przez ogródki działkowe, jest ono jednak zbyt wąskie).
     - W części zachodniej miasta, studium zawiera także wrysowany planowany przebieg obwodnicy zachodniej Mogilna (numer 4). Miałaby ona powstać na przedłużeniu ul. Obrońców Mogilna przez pola w kierunku Wyrobków. Tam przez tory kolejowe linii Poznań - Skandawa przerzucony byłby wiadukt kolejowy jako drugie (poza aktualnie remontowanym wiaduktem w ciągu ul. Mostowej) bezkolizyjne połączenie dwóch części miasta i ulicą przy Darchemie wpinałaby się w ul. Kościuszki. Główny zamysł tej drogi jest taki, by Mogilno mogły opuszczać z pominięciem centrum miasta samochody ciężarowe i tiry jadące z przemysłowej dzielnicy Mogilna. Tą drogą kierowcy mieliby najbliżej do krajowej 15.
     Planowane nowe ciągi komunikacyjne w centrum miasta:
     - Rozwiązanie i uregulowanie z korzyścią dla mieszkańców stanu własności działek pod ul. Mostową (numer 5), która w części wzdłuż torów kolejowych leży obecnie na terenie należącym do PKP.
     - W samym centrum miasta planowana jest także budowa drogi od skrzyżowania w centrum do wolnicy przez działki i teren, który dziś częściowo zajęty jest pod sklep dziecięcy, a kiedyś przez bar Fuks (numer 6).
     - Studium zawiera także wrysowaną drogę od ul. Trzcińskiego do ul. Polnej (numer 7) i dalej w kierunku Iskry. Drogą tą w przyszłości mieszkańcy Sójczego Wzgórza mogliby szybko dojechać do hali widowiskowo-sportowej, a odwrotnie mieszkańcy osiedlowych uliczek wokół hali mogliby dojechać bezkolizyjnie do krytej pływalni.
Wobec zwiększającej się ilości samochodów i natężenia ruchu, coraz większego znaczenia nabierać w mieście będzie także ruch rowerowy. W mieście nie są zaznaczone żadne ścieżki rowerowe, jednak na terenie gminy studium przewiduje możliwość wytyczania tras rowerowych. O tym piszemy na str. 11.
     TERENY POD OSIEDLA
     Literą D na mapce w rejonie granic miasta zaznaczono tereny pod przyszły rozwój głównie mieszkalnictwa i usług. Warto zwrócić tutaj szczególną uwagę na dwa miejsca. Jedno zajmuje teren między nieczynną linią kolejową do Strzelna a ul. Niezłomnych i sięga klinem aż do drogi powiatowej od wieży ciśnień w kierunku Dąbrówki.
     Drugi klin sięga od torów kolejowych Mogilno - Inowrocław w kierunku Jeziora Wiecanowskiego, gdzie z jednej strony granicą jest rzeka Siecienica i Jankus, a z drugiej strony częściowo droga wojewódzka z Mogilna do Bydgoszczy i granica miasta.
     Na obydwu tych terenach w granicach miasta są obecnie grunty rolne. Kierunek studium jest jednak taki, by właściciele tych gruntów mogli bez kłopotów przekształcać je na działki budowlane.
     PROJEKTOWANY CMENTARZ
     Na dole mapki przy Jeziorze Mogileńskim przerywaną ciemnozieloną linią został zaznaczony teren przyszłego cmentarza komunalnego w Mogilnie.
     PARK ZACHODNI
     Także w strefie B, w zachodniej części miasta na osiedlu domków jednorodzinnych widzimy teren zaznaczony przerywaną linią zieloną. To miejsce, o którym pisaliśmy już 2 tygodnie temu, gdzie burmistrz zamierza zorganizować park, który pobiegnie od ul. Kilińskiego do ul. Padniewskiej. Jeszcze w studium z 2009 r. w tym miejscu była zaplanowana budowa drogi zjazdowej z wiaduktu w kierunku ul. Padniewskiej.

Marek Holak
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1227 (33/2015)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry