Burmistrz Marek Szaruga dokonał oficjalnego podsumowania minionego roku, przedstawił też założenia budżetowe na rok 2019. Nie krył tego, że przed mieszkańcami gminy Kcynia kolejny trudny rok, rok oszczędności i zaciskania pasa dla dobra gminy i jej mieszkańców.

 Marek Szaruga podsumował miniony rok, zdradził też plany na 2019 fot. Anna Duda-Nowicka
Marek Szaruga podsumował miniony rok, zdradził też plany na 2019 fot. Anna Duda-Nowicka

     W piątkowy wieczór (11 stycznia) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kcyni burmistrz Marek Szaruga, kontynuując tradycję, podsumował 2018 rok w życiu lokalnego samorządu. Zaczął od tego, że rok 2018, który kończył kadencję 2014-2018, był rokiem bardzo trudnym, w którym musieli podejmować trudne, a nawet bardzo trudne decyzje przede wszystkim budżetowe, szczególnie te, związane z wydatkami bieżącymi. - Zadłużenie na koniec 2017 roku wynosiło ponad 26 mln, szybko rosnące wydatki na oświatę spowodowały, że sytuacja finansowa stała się  trudna. Wskaźnik Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 osiągnął niski poziom 0,2 - czyli różnica pomiędzy planowanym a dopuszczalnym wskaźnikiem spłat zobowiązań. Niski wskaźnik wieloletniej prognozy spowodował, że zostaliśmy zaproszeni na posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 12 stycznia, gdzie musieliśmy przedstawić już konkretne  rozwiązania - wspominał włodarz Kcyni. 

     Tymi rozwiązaniami było cięcie wydatków bieżących w urzędzie, w tym ograniczenie zatrudnienia, w jednostkach organizacyjnych w M-GOPS i GCKiB, w oświacie poprzez  łączenie klas w szkołach wiejskich, zmniejszenie liczby oddziałów w SP w Kcyni, brak nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, brak dodatku motywacyjnego, brak nagród dla pracowników urzędu i pracowników MGOPS. 

     Burmistrz zapewnił, że nie było innego wyjścia, takie cięcia zapewniały możliwość wypłaty wynagrodzeń na koniec 2018 roku, gdyby nie wprowadzono oszczędności pieniędzy by na to zabrakło. - Nagrody otrzymują nieliczni, wynagrodzenia wszyscy, dlatego podjąłem taką decyzję. Niepodjęcie tak trudnych działań skutkowałoby, brakiem uchwalenia budżetu i co gorsze koniecznością uchwalenia programu postępowania naprawczego - tłumaczył Marek Szaruga. 

     Za zrozumienie tych bardzo niepopularnych decyzji dziękował rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, pracownikom urzędu, M-GOPS, związkom zawodowym. Działania te doprowadziły do tego, że kwota długu na koniec 2018 roku wyniosła 25.509.901 zł - tak jak zakładaliśmy na koniec 2017 r. wskaźnik WPF wzrósł z 0,2 do 0,51, kwota długu z 2.108 zł/mieszkańca zmniejszyła się do 1.893 zł, czyli o 215 zł.

     Włodarz wspomniał też o inwestycjach, jakie wykonane zostały w minionym roku. Wśród nich doświetlenie przejść dla pieszych, rozbudowa drogi w miejscowości Mieczkowo,  przebudowa ulicy Dworcowej w Kcyni - przy pomocy Starostwa Powiatowego w Nakle oraz UM w Toruniu. Dokonano budowy chodnika w miejscowości Iwno, Słupowa, Dziewierzewo, przebudowano ulicę Kwiatową w Kcyni, utwardzono teren przy ulicy Polnej również przy pomocy środków finansowych wspólnoty mieszkaniowej. Przeprowadzono remont chodnika przy ulicy Ceglanej, Tupadzkiej i w Chwaliszewie, pobudowano chodnik przy ulicy Krzywej, Sienkiewicza, Pałuckiej, Orzeszkowej oraz w sołectwach Nowa Wieś Notecka i Dobieszewko. Turzyn doczekał się nowej świetlicy wiejskiej, Głogowiniec i Suchoręczek biesiadników, Grocholin placu zabaw a Kcynia i Kowalewko siłowni plenerowej. W Szczepicach pobudowana została wiata. Zakończono też dużą inwestycję, jaką była budowa sieci wodociągowej w Studzienkach, Sipiorach i Józefkowie z dofinansowaniem z PROW.

     - To, że do oświaty z budżetu gminy dokładamy duże środki finansowe wiadomo nie od dziś. Mamy 1.495 uczniów, było ich 1.538, ubyło więc 46 dzieci, oddziałów mamy 92. Średnia liczba uczniów w oddziale to 15,9 a są szkoły gdzie średnia liczba uczniów w oddziale to 4,71 i 7,43. Minimalna racjonalna liczba dzieci w oddziale wynosi 23. Średni koszt utrzymania na jednego ucznia to kwota 11.340,71 zł przy subwencji na ucznia 5.400 zł, więc dokładamy ponad połowę. Ogólna subwencja w 2018 wyniosła 12.763.601 zł a wydatki wyniosły 16.954.364 zł, czyli dołożyliśmy 4.091.165 zł tj. 32,83% wzrost o ponad 2% - przedstawiał problemy finansowe z oświatą burmistrz Marek Szaruga.

     Do szkół ponadgimnazjalnych, czyli ZST i LO gmina dokłada kwotę 1.024.298 zł. Tu dochodzi jeszcze koszt dowozu uczniów do szkół w wysokości 748.000 zł.

     W kwestii przedszkoli i oddziałów zerowych przytoczył dane, z których wynika, że uczęszcza do nich 367 dzieci, 19 oddziałów - średnia liczba dzieci w oddziale to 19,32, subwencja 631.329 zł, dotacja przedszkolna 322.910 zł, wydatki 2.222.518 zł. W tym dofinansowanie ze strony gminy to 1.127.613 zł.

     Od 1 września w Kcyni funkcjonuje niepubliczne przedszkole i żłobek Mini Akademia, do którego uczęszcza 27 dzieci.

      - Reasumując: szkoły, przedszkole i dowozy kosztują nas 5.966.778 zł - zadziwił wielu uczestników Marek Szaruga.

     Włodarz podjął też temat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie wydatki na zadania zlecone, które realizował ośrodek w 2018 roku wynoszą: 6.847.056 zł w ramach   zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dla 975 rodzin. Świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ - wydatkowano 9.948.607 zł i wypłacono je 1.038 rodzinom dla 1.850 dzieci. Na program rządowy Dobry start wydatkowano 509.780 zł. Świadczenia po 300 złotych dla każdego dziecka wypłacono 1.099 rodzinom dla 1.644 dzieci. Na realizację zadań zleconych - pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa - wydatkowano łącznie 17.630.148 złotych.

     Wśród zadań własnych gminy realizowanych przez M-GOPS znalazła się wypłata pomocy finansowej dla podopiecznych w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, świadczenia pieniężnego na zakup żywności na co wydatkowano 2.198.745 zł, za pobyt 7 osób bezdomnych w schronisku uregulowano 65.672 zł. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 17 osób gmina zapłaciła 470.551 zł, na dożywianie uczniów w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano 162.062 zł. Pobyt 13 dzieci w pieczy zastępczej kosztował  126.095 zł. Na zatrudnienie 3 asystentów rodziny pracujących z rodzinami niewydolnymi wychowawczo wydatkowano 110.430 zł, na zatrudnienie opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 570.018 zł. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych dla 263 uczniów z 142 rodzin kosztowała 236.081 zł

     W realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 3.939.654 zł, z czego dotacja wyniosła 2.509.397 zł, natomiast środki własne gminy wypłacone przez M-GOK wyniosły 1.430.257 zł. Łącznie w 2018 roku na realizację zadań wydatkowano kwotę 21.569.802 zł, z czego środki własne stanowiły 1.430.257 zł.

     - W ostatnim roku wiele działań gmina Kcynia podejmowała na polu szeroko pojętej promocji zdrowia, zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. Nasze akcje rokrocznie zyskują akceptację ministerstwa zdrowia, zostały również docenione w ogólnopolskim konkursie "Ciśnienie na życie", w którym uzyskaliśmy zaszczytny tytuł "Samorządu od serca" po raz drugi. Do najważniejszych działań z zakresu promocji zdrowia w 2018 roku należały: badania w kierunku Wirusowego Zapalenia Wątroby typu B i C, gdzie przebadaliśmy blisko 150 mieszkańców gminy, spotkania z lekarzami specjalistami onkologiem i fizjoterapeutą oraz dietetykiem, badania w kierunku osteoporozy, badania ciśnienia krwi, poziomu cukru, cholesterolu i kwasu moczowego we krwi. Łącznie przebadaliśmy kilkuset mieszkańców naszej gminy - mówi z zadowoleniem włodarz Kcyni. 

     Ponadto w gminie prowadzone były akcje związane z chustowaniem dzieci i niemowląt, dietetyką dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, nordic walking.

     We współpracy z MLUKS Orlik Kcynia przeszkolonych zostało blisko 200 uczniów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolono także rodziców małych dzieci, osoby pracujące, nauczycieli, pracowników M-GOPS i strażaków.

     W gminie Kcynia działa 47 stowarzyszeń. Na otwarte konkursy ofert w 2018 r. zabezpieczono w budżecie kwotę  81.000,00 zł. W zakresie sportu i wsparcia klubów sportowych w ramach programu Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia działają 2 kluby sportowe: MLKS Orzeł i MLUKS Orlik Kcynia. Na rozwój sportu w minionym roku przeznaczono 120.000,00 zł.

     W zakresie promocji odnowiony został grobowiec Jana Czochralskiego, przeprowadzone zostały prace przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, powstał mural powstańczy, zorganizowano piknik strażacki wraz ze świętem Wojska Polskiego, przygotowano kalendarz wydarzeń związanych ze 100-leciem Powstania Wielkopolskiego, zorganizowano wydawanie kart seniora, uruchomiono punkt sprzedaży gadżetów w ratuszu, czy współorganizowano m.in. pierwszą noc muzeów, rajdy rowerowe.

     Marek Szaruga po podsumowaniu minionego roku nawiązał do obecnego, gdzie mówił o wielkości budżetu ustalonej na 61.587.195,13 zł, gdzie rozchód będzie stanowić spłata dotychczasowych kredytów i obligacji w kwocie 2.718.898 zł. Planowana kwota długu na koniec 2019 roku to 22.207.821,01 zł. - Osiągnięcie zamierzonego celu będzie bardzo, bardzo  trudne ale nie niemożliwe - musimy bardzo zaciskać pasa. Musimy do maksimum ograniczyć wydatki bieżące, czeka nas reorganizacja oświaty, która do końca od nas jest niezależna - mówi burmistrz. Wśród zamierzeń na 2019 r. wymienił: przebudowa drogi w Mieczkowie II etap przy dofinansowaniu z PROW, przebudowa ul: Łąkowej, dokończenie wjazdu przy ul. Polnej 12, opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Kazimierzewie, budowa chodników w sołectwach i w mieście, doświetlanie przejść dla pieszych, zakup nieruchomości gruntowych, podwyższenie standardów oświetlenia, rewitalizacja świetlicy w Smoguleckiej Wsi, modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych, kanalizacja, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków za kwotę ok. 16 mln. Łączna kwota przewidziana na inwestycje to 3.276.410 zł.

     - Rok 2019 również nie będzie łatwym rokiem, czekają nas bardzo trudne decyzje ale jestem pewien, że razem poradzimy sobie, tylko wszyscy tego musimy chcieć dla dobra nas wszystkich. Nowa kadencja i stare problemy. W  2018 roku wiele sytuacji wymagało podjęcia trudnych decyzji, tym bardziej, że nie zawsze były one zgodne z wolą zainteresowanych. Większość problemów zgłaszanych przez mieszkańców, radnych, sołtysów udało się jednak pozytywnie rozwiązać. Staramy się reagować na bieżąco na wszystkie komunikaty od mieszkańców i te zasadne niezwłocznie realizować. Ze swej strony deklaruję, że nadal będę sumiennie i uczciwie pracować, aby pomagać mieszkańcom. Staram się być wszędzie, gdzie jest to pilnie potrzebne. Nie jest to łatwe, bo doba ma przecież tylko 24 godziny. Rok 2018 był rokiem wyborczym, chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim mieszkańcom za obdarzenie mnie tak ogromnym zaufaniem, to dla mnie duży zaszczyt co zobowiązuje i motywuje mnie do działania. Czuję wielką odpowiedzialność i zrobię wszystko, aby spełnić pokładane nadzieje i oczekiwania - deklarował na podsumowaniu roku Marek Szaruga.

     Włodarz podkreślał zasługi sekretarza Rafała Heftowicza, skarbnik Edyty Szczurek, kierowników referatów i pracowników urzędu oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

     Zapewniał, że najważniejsze są spotkania i rozmowy z mieszkańcami, które pozwalają spojrzeć inaczej na problemy mieszkańców i oferować konstruktywną pomoc, jednak nie wszystko od razu można zrobić. Dziękował mieszkańcom, radnym, przedstawicielom jednostek organizacyjnych, strażakom, policjantom, służbom medycznym, radnym powiatowym, sołtysom, przewodniczącym rad osiedli.

     - W życiu  ważne są tylko te chwile, których jeszcze nie znamy, życzę państwu aby te chwile były pełne radości, uśmiechu, wzajemnej życzliwości, abyście państwo realizowali swoje plany marzenia te osobiste, rodzinne i zawodowe, by było to możliwe musi być zdrowie i też życzę państwu przede wszystkim zdrowia - zakończył szczegółową prelekcję włodarz Marek Szaruga.

Sylwia Wysocka, 17 I 2019

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry