Drukuj

      I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
     1. XX Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Pałuk roku 2011, Najpopularniejszego Działacza Sportowego Pałuk roku 2011 i Najpopularniejszego Trenera Pałuk roku 2011 organizuje Tygodnik Lokalny Pałuki.
     2. Nad przebiegiem plebiscytu czuwa powołana przez wydawcę Pałuk komisja plebiscytowa.
     3. Celem plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych sportowców, trenera i działacza sportowego, którzy wykazali się osiągnięciami w okresie od 1 XII 2010 do 30 XI 2011. Wyniki ogłaszane będą w następujących kategoriach:
     a) dziesiątka najpopularniejszych sportowców Pałuk,
     b) najpopularniejszy trener Pałuk,
     c) najpopularniejszy działacz Pałuk.
     Sportowców wybierają kibice w drodze głosowania z zamkniętej listy kandydatów, działacza i trenera - komisja plebiscytowa na podstawie zgłoszeń.
     II. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW
     Zgłoszenia kandydatów we wszystkich kategoriach mogą dokonywać zarówno kibice, jak i kluby sportowe.
     1. Zgłoszenia kandydatów na sportowca i trenera roku winny zawierać imię, nazwisko, dyscyplinę, nazwę klubu, który obecnie reprezentuje, osiągnięcia między 1 XII 2010 a 30 XI 2011 oraz krótkie uzasadnienie, które posłuży komisji plebiscytowej i czytelnikom do wyrobienia sobie zdania o kandydacie. Jeśli zgłaszany zawodnik (trener) trenuje w klubie położonym poza obszarem plebiscytu, należy zaznaczyć, z jakiej gminy pochodzi.
     2. Zgłoszenia kandydatów na działacza roku winny zawierać imię, nazwisko, nazwę klubu (klubów), w którym działa, osiągnięcia między 1 XII 2010 a 30 XI 2011 i krótkie uzasadnienie, które posłuży komisji plebiscytowej do wyrobienia sobie zdania o kandydacie.
     3. Można zgłaszać jedynie kandydatury osób, które pochodzą z Pałuk lub trenują (działają) na wyżej określonym terenie.
     4. Zgłoszenia przyjmowane są korespondencyjnie lub osobiście pod adresem: Pałuki, 88-400 Żnin, ul. Sądowa 4. Termin zgłoszeń upływa w piątek 2 XII 2011 o 17.00.
     5. Można zgłaszać dowolną liczbę kandydatur.
     III. LISTA KANDYDATÓW
     1. Komisja plebiscytowa na podstawie zgłoszeń wytypuje listę kandydatów, spośród których czytelnicy wybiorą najpopularniejszego sportowca Pałuk.
     2. Lista winna zawierać nie mniej niż 20 nazwisk. O długości i składzie listy zadecyduje komisja plebiscytowa na wyznaczonym przez redaktora naczelnego posiedzeniu komisji. W przypadkach spornych decyzje zapadają większością głosów.
     3. Lista kandydatów publikowana jest w całości, wraz z uzasadnieniami, 8 XII 2011 w tygodniku Pałuki nr 1034 (49/2011).
4. W następnych numerach publikować będziemy listę w skrócie.
     IV. GŁOSOWANIE
     1. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby fizyczne i prawne bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę.
     2. Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w Tygodniku Lokalnym Pałuki. Kupon zawiera miejsce na wpisanie imion i nazwisk trzech różnych sportowców wybranych z listy kandydatów oraz nazwiska i adresu głosującego. Dane osobowe głosujących nie będą gromadzone, ani przetwarzane w jakikolwiek sposób, a służą jedynie w celu przyznania wylosowanym uczestnikom plebiscytu nagród - pięciu prenumerat Pałuk od II kwartału do końca 2012 roku i pięciu nagród rzeczowych.
     3. Pierwszy kupon zostanie wydrukowany w tygodniku Pałuki 8 XII 2011, ostatni - 9 II 2012.
     4. Kupon jest ważny, jeśli:
     a) został wycięty z oryginalnego egzemplarza gazety,
     b) dotyczy plebiscytu właściwego roku,
     c) wypełnione są w nim wszystkie rubryki,
     d) trafił do redakcji do 10 lutego (piątek) 2012 r. do 17.00.
     5. Każdy z głosujących może dostarczyć (przysłać) dowolną liczbę kuponów.
     6. Głosowanie na sportowca Pałuk może też odbywać się za pośrednictwem SMS-ów, zgodnie z aneksem nr 1Z.
     V. OBLICZANIE GŁOSÓW
     1. Przy obliczaniu głosów i losowaniu nagród bierze się pod uwagę wszystkie ważne kupony i SMS-y, zgodnie z aneksem nr 1Z.
     2. Obliczania głosów dokonuje komisja plebiscytowa lub na jej zlecenie osoby prawne albo fizyczne.
     3. Punkty przyznaje się według kolejności: 1. miejsce - 5 punktów, 2. miejsce - 3 punkty, 3. miejsce - 1 punkt.
     4. Do dziesiątki najpopularniejszych sportowców Pałuk wchodzą ci spośród zawodników, którzy uzyskają kolejno największą liczbę punktów.
     VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
     1. Na łamach Tygodnika Lokalnego Pałuki nastąpi ogłoszenie (w porządku alfabetycznym) pierwszej dziesiątki wybranych w plebiscycie sportowców.
     2. Na Balu Sportu ogłoszone zostaną nazwiska wybranych przez komisję plebiscytową Trenera Roku i Działacza Roku oraz wyniki głosowania czytelników Pałuk na Najlepszego Sportowca Roku wraz z podaniem kolejności miejsc w pierwszej dziesiątce.
     3. Koszt uczestnictwa w balu laureatów wraz z osobami towarzyszącymi pokrywają organizatorzy.
     4. Publiczne ogłoszenie pełnych wyników plebiscytu nie może nastąpić wcześniej niż podczas Balu Sportu. Do tego czasu pracownicy, współpracownicy redakcji, instytucje i osoby z nimi współpracujące w organizacji XX plebiscytu zobowiązani są do zachowania tajemnicy odnośnie wyników punktacji.
     VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
     1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia XX plebiscytu i od tego dnia można zgłaszać kandydatury.
     2. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania uzupełnień w regulaminie, zobowiązując się do ich niezwłocznego opublikowania.

wydawca i redaktor naczelny Pałuk
Dominik Księski


Skład komisji plebiscytowej: Aleksander Andrzejewski - Szubin, Grzegorz Berdysz - Żnin, Jerzy Krynicki - Żnin, Dominik Księski - Żnin (wydawca i redaktor naczelny Pałuk), Jacek Mielcarzewicz - Gąsawa, Piotr Sławski - Rogowo, Stanisław Tyrakowski - Żnin, Sylwia Wysocka - Janowiec Wielkopolski.

     § 1
     Postanowienia ogólne
     1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki korzystania z serwisu tygodnika Pałuki w czasie konkursu na Najlepszego Sportowca Pałuk 2011 roku (zwanym dalej Konkursem).
     2. Organizatorem usługi jest Phonesat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-828, al. Jana Pawła II 15, zwany dalej Phonesat.
     3. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Pałuki Tygodnik Lokalny, 88-400 Żnin, ul. Sądowa 4, zwane dalej Organizatorem.
     4. Osoba uczestnicząca w konkursie (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
     5. Konkurs rozpoczyna się 8 grudnia 2011 r. o 06:00:00 i trwa do 17:00:00 10 lutego 2012 r.
     6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
     § 2
     Zasady wzięcia udziału w konkursie
     1. Uczestnictwo w konkursie polega na przysłaniu SMS-a, w treści którego należy podać trzy numery różnych sportowców z listy opublikowanej w tygodniku Pałuki nr 1034 (49/2011) i w każdym kolejnym numerze wydanym do 10 lutego 2012 r., przy czym:
     a) w treści jednego SMS-a muszą znaleźć się zawsze trzy numery odpowiadające nazwiskom trzech różnych sportowców Pałuk (przy mniejszej lub większej liczbie wpisanych numerów sportowców lub przy wpisaniu numeru sportowca z ziemi mogileńskiej przysłane SMS-y nie będą brane pod uwagę i zostaną uznane za nieważne),
     b) ostateczna treść jednego SMS-a przysłanego z głosami na sportowca Pałuk na numer 73550 to: TPZ. numer sportowca, numer sportowca, numer sportowca, np. TPZ. 35, 40, 42,
     c) numery mogą być oddzielone przecinkiem lub spacją, ewentualnie przecinkiem i spacją.
     2. Uczestniczyć w konkursie można dowolną ilość razy, przyjmując, że jednokrotne uczestnictwo to SMS wysłany z jednego numeru telefonu z trzema numerami różnych sportowców wybranymi z listy opublikowanej w tygodniku Pałuki.
     3. Wszystkie głosy oddane za pośrednictwem SMS-ów na poszczególnych kandydatów na sportowca Pałuk zostaną doliczone do głosów, które zostały oddane na te osoby za pośrednictwem kuponów publikowanych w papierowych Pałukach.
     4. Konkurs ma na celu wyłonienie jednego zwycięzcy spośród osób głosujących na najlepszego sportowca Pałuk.
     5. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony spośród osób, które spełniły jednocześnie warunki określone w pkt 1-2 § 2 i które w okresie trwania konkursu przysłały poprawne SMS-y najbliżej dowolnej parzystej godziny doby (2:00, 4:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 24:00). Jeśli zdarzy się, że z kilku numerów telefonów SMS-y zostaną przesłane w takim samym odstępie czasowym od dowolnej parzystej godziny doby o zwycięstwie decydować będzie data przesłania z danego numeru telefonu ostatniego SMS-a (kto później go wysłał - ten wygra). Przedstawiciel komisji konkursowej dzwoni do laureata konkursu SMS-owego trzy razy (raz w dniu liczenia głosów i dwa razy - ok. 830 i ok. 1500 dnia następnego). Jeśli nie uda się uzyskać połączenia z laureatem, dzwonimy pod kolejny numer telefonu komórkowego (też trzy razy).
     6. Po zakończeniu konkursu zbierze się komisja konkursowa w składzie: Dominik Księski - redaktor naczelny tygodnika Pałuki, Stanisław Tyrakowski - sekretarz redakcji, Mirosława Roszak - szef wydania internetowego.
     7. Komisja konkursowa:
     a) zapewni przyznanie nagród wyłonionemu laureatowi, który spełnił warunki wymienione w pkt 1-2 § 2,
     b) przekaże ostateczne wyniki do opublikowania w papierowych Pałukach oraz na stronie internetowej www.paluki.tygodnik.pl,
     c) podejmie decyzję w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym.
     8. Główną nagrodą dla laureata konkursu jest bilet na Bal Sportu organizowany przez tygodnik Pałuki w 2012 roku. Bilet ten uprawnia do uczestnictwa w Balu Sportu z osobą towarzyszącą.
     9. Laureat konkursu o zwycięstwie zostanie powiadomiony telefonicznie. W trakcie rozmowy telefonicznej laureat zostanie poproszony o podanie niezbędnych danych do przekazania nagrody. Odbiór nagrody odbędzie się w redakcji w Żninie lub w redakcji w Mogilnie.
     10. Jeśli wyłoniony zwycięzca konkursu okaże się być osobą niepełnoletnią, to:
     a) będzie mógł uczestniczyć w Balu Sportu wyłącznie z osobą dorosłą lub
     b) będzie mógł wygrany bilet wstępu wybranej przez siebie osobie odstąpić.
     11. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn laureat nie będzie mógł odebrać nagrody, traci ona ważność.
     12. Wyniki konkursu, tzn. pierwsza dziesiątka sportowców w kolejności alfabetycznej, zostaną opublikowane 16 lutego 2012 r. na łamach papierowych Pałuk oraz na stronie internetowej www.paluki.tygodnik.pl.
     13. Lista z właściwą kolejnością sportowców Pałuk, począwszy od tego, który zdobył najwięcej głosów (w sumie z kuponów i SMS-ów) zostanie opublikowana w tygodniku Pałuki 23 lutego 2012 r. oraz na stronie internetowej www.paluki.tygodnik.pl.
     § 3
     Postanowienia końcowe
     1. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej, zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
     2. Opłata za wysłanie wiadomości SMS na numer 73550 wynosi 3 zł netto (3,69 zł brutto).
     3. Do uczestnictwa w konkursie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
     4. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS, o której mowa w § 2, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
     5. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania konkursu.
     6. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z konkursu.
     7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: - korzystanie z konkursu przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego lub korzystające z telefonu w sposób nieuprawniony; - problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; - korzystanie z konkursu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane; - przerwy w funkcjonowaniu konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora; - niedostarczenie nagrody w przypadku niepodania lub podania nieprawidłowych danych adresowych przez zwycięzcę konkursu.
     8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
     9. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania konkursu w każdym czasie.
     10. Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać w formie pisemnej na adres organizatora z dopiskiem Sportowiec SMS - reklamacja w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
     11. Reklamacje uczestników dotyczące konkursu będą rozpatrywane przez komisję konkursową niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
     12. Decyzja komisji konkursowej odnoszącej się do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
     13. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat konkursu są dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.paluki.tygodnik.pl.   

Mirosława Roszak

Pałuki nr 1030 (45/2011)