Żona przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelnie Tadeusza Majkuta zalega do gminnej kasy 11.025.00 zł. Od 2000 r. do dziś, dług nie został ściągnięty.
   
    Tadeusz Majkut powinien do 1 marca złożyć do wojewody oświadczenie o działalności gospodarczej swojej żony. Do dziś tego nie uczynił. Grozi mu utrata diet.

   
PROPOZYCJA LEWICY
    Na początku tego roku, radny Zdzisław Marat z Klubu Radnych SLD i Sympatyków zgłosił propozycję, by radni Rady Miejskiej w Strzelnie oświadczyli, czy oni lub ich najbliższe rodziny mają jakiekolwiek zobowiązania wobec budżetu gminy. Radni lewicy apelowali do koalicji rządzącej gminą, by takie oświadczenia złożyć. Tak się jednak nie stało i na kilka miesięcy sprawa przycichła.
   
CISZA W SŁUCHAWCE
 
Ustawa
o samorządzie gminnym
    Art. 24 j. 1.
    Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są zobowiązani do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, z której osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona.
   W myśl ustawy poza oświadczeniami majątkowymi radni - jeżeli ich najbliżsi prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy, w której radny pełni funkcję - są zobowiązani do złożenia oświadczenia na ten temat. Przewodniczący Rady składają takie oświadczenie do wojewody. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzelnie Tadeusz Majkut powinien złożyć do 1 marca 2003 r. oświadczenie o działalności gospodarczej jego żony, która prowadzi sklep we Wronowach na mieniu komunalnym. Oświadczenie, o którym mowa ma charakter jawny, z wyjątkiem danych osobowych.
    Z pytaniem, czy przewodniczący Majkut złożył takie oświadczenie zwróciliśmy się do Urzędu Wojewódzkiego, do pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych Ryszarda Kellera. Otrzymaliśmy odpowiedź na piśmie, z której wynika, iż Tadeusz Majkut nie złożył takiego oświadczenia. Jednocześnie poinformowano nas, że zgodnie z ustawą miał taki obowiązek.
    W tej sprawie rozmawialiśmy z przewodniczącym Majkutem. Na pytanie dlaczego pomimo obowiązku złożenia oświadczenia, nie uczynił tego do dziś, w słuchawce zapanowała cisza. Po chwili zakłopotany przewodniczący oświadczył, że musi tą sprawę skonsultować z radcą prawnym. Zgodnie z artykułem 24k Ustawy o samorządzie gminnym, nie złożenie oświadczenia o działalności gospodarczej w przypadku radnego, skutkuje utratą diety do czasu jego złożenia.
   
KONTROLERZY W RATUSZU
    Pod koniec stycznia w ratuszu pojawili się kontrolerzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Po przeprowadzeniu kontroli w Urzędzie Miejskim w Strzelnie stwierdzili, że jedną z nieprawidłowości jest nie pobieranie odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat za wieczyste użytkowanie. Inspektorzy stwierdzili również, że Urząd nie podejmował czynności zmierzających do wymuszenia na podatnikach obowiązków terminowych wpłat podatków, chodzi o tytuły wykonawcze i egzekucję. RIO dokonało m. in. kontroli mienia komunalnego, w tym dzierżaw i płatności czynszów. Okazało się, że największym dłużnikiem wśród dzierżawców lokali użytkowych jest sklep we Wronowach. Kontrolerzy napisali w protokole pokontrolnym: (...) Ustalono, że w okresie od 09.2000 do dnia kontroli, zadłużenie dzierżawcy wynosi 11.025,00 zł i jest to największa zaległość w dzierżawach lokali użytkowych. W stosunku do dzierżawcy nie było prowadzone postępowanie windykacyjne przez Urząd, a po przejęciu lokalu w zarząd ZGKiM, została podpisana umowa z dzierżawcą bez jednoczesnej windykacji zaległości. W protokole zostało odnotowane także, że pomimo dużego zadłużenia, podpisano z dzierżawcą umowę na dalsze 10 lat.
   
NAJPIERW RADNY, POTEM JEGO ŻONA
    Ustaliliśmy, że od 1995 r. dzierżawcą lokalu był ówczesny radny, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a obecny przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Majkut. W 1999 r. dzierżawcą lokalu został żona przewodniczącego Majkuta. Zmiana dzierżawcy nastąpiła ze względu na przepisy Ustawy o samorządzie gminnym, wówczas Ustawy o samorządzie terytorialnym, która zabraniała radnym prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu komunalnym.  
   
BURMISTRZ PIESZAK NIE PAMIĘTA
    Spytaliśmy poprzedniego burmistrza Piotra Pieszaka, dlaczego ratusz nie próbował ściągnąć tych pieniędzy od radnego Majkuta. Radny Pieszak powiedział, że dzisiaj nie jest w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy były wysyłane upomnienia oraz czy były one odbierane, ponieważ znaczna część upomnień nie przechodziła przez jego ręce ze względu na to, że były podpisywane przez upoważnionego pracownika.
   
BURMISTRZ MATCZAK ROZŁOŻYŁ NA RATY
    Na ten temat rozmawialiśmy również z obecnym burmistrzem, który powiedział, że zgodnie z wnioskami RIO, gmina rozpocznie ściąganie zaległości - również od radnych i ich najbliższych, którzy prowadzą działalność na mieniu komunalnym i zalegają z płatnościami. Ewaryst Matczak na pytanie, czy po objęciu władzy przez niego były wysyłane upomnienia lub rozpoczęte procedury windykacyjne wobec dzierżawcy sklepu we Wronowach, odparł, że nic takiego nie było czynione. Były jednak prowadzone rozmowy z dzierżawcą na temat rozłożenia zaległości na raty. Dzierżawca zobowiązał się, że do końca roku zobowiązania zostaną uregulowane. Ewaryst Matczak dodał, że wobec dłużników będą naliczane odsetki.
    Burmistrz powiedział również, że nie będą stosowane umorzenia. Jedynym odstępstwem od tej reguły będą sytuacje losowe, takie jak np. śmierć najbliższej osoby lub klęski żywiołowe. W normalnych okolicznościach zalegający z płatnościami, będą mogli liczyć wyłącznie na przesunięcia okresu spłat.
   
TYLKO NA PIŚMIE
    Spytaliśmy Tadeusza Majkuta, czy w sprawie zadłużenia jego żony docierały z urzędu strzeleńskiego jakieś upomnienia? Odpowiedział, że wszelkie pytania w tej sprawie, mamy kierowć tylko na piśmie.
Sławomir Gacek
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 591 (24/2003)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry