Żnin, rozliczenie, wybory 2006, kampania wyborcza
   
    Komisarz wyborczy bez zastrzeżeń przyjął 20 sprawozdań finansowych, 19 przyjął z zastrzeżeniami, a 5 odrzucił, najwięcej z gminy Barcin i po jednym z Gąsawy i Kcyni. Jest to efekt weryfikacji sprawozdań finansowych komitetów wyborczych wyborców z terenu powiatu żnińskiego oraz z gmin Kcynia i Szubin z powiatu nakielskiego, które wzięły udział w ostatnich wyborach samorządowych w listopadzie 2006 r.

    W bydgoskiej delegaturze Państwowej Komisji Wyborczej zweryfikowane zostały sprawozdania finansowe komitetów wyborczych, które wzięły udział w ostatnich wyborach samorządowych w listopadzie 2006 r. Dowiadujemy się z nich m.in. jakim budżetem dysponowały poszczególne komitety i czy złożyły swoje sprawozdanie zgodnie z obowiązującym prawem.
    Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego wyborców (KWW) winno być dostarczone komisarzowi wyborczemu najpóźniej po 3 miesiącach od daty wyborów. Komisarz wyborczy może sprawozdanie przyjąć lub odrzucić. W trakcie weryfikacji komisarze wyborczy oceniają zgodność sprawozdań z zapisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Komitety wyborcze ugrupowań politycznych zarejestrowane w Warszawie, np. Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Samoobrona, Liga Polskich Rodzin, czy Lewica i Demokraci, przedkładały swoje sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Ich sprawozdania obejmujące cały kraj można zobaczyć na stronie internetowej PKW.
   
KŁOPOTY Z WARTOŚCIAMI NIEPIENIĘŻNYMI
    Komitety wyborcze wyborców mogą być finansowane jedynie z wpłat od osób fizycznych lub z kredytów zaciągniętych na cele związane z wyborami. Komitetom nie wolno było przyjmować wpłat od osób prawnych, a także przyjmować wartości niepieniężnych. Kiedy komisarz wyborczy stwierdzał naruszenie tych zasad, automatycznie odrzucał sprawozdania finansowe.
    Najczęściej komitety drukowały we własnym zakresie ulotki wyborcze, a to stanowiło naruszenie ordynacji. W sprawozdaniu finansowym pełnomocnicy finansowi wykazywali szczegółowo na co zostały wydane pieniądze w trakcie kampanii wyborczej: na reklamę w prasie, radiu, czy telewizji, na druki bezadresowe, na plakaty, ulotki, plakietki, reklamówki, na organizację spotkań wyborczych, przejazdy kandydatów, wynagrodzenia (np. za rozwieszanie plakatów), na wynajem powierzchni reklamowych, za telefon, energię elektryczną itd. Komitet musi wykazane wydatki udokumentować. Począwszy od umowy rachunku bankowego poprzez dokumenty bankowe z każdego wydatku i wpływu na rachunek banku, umowy, faktury, rachunki, a także pokwitowania odbioru materiałów wyborczych. Jeśli więc komitet wykazał w dokumentacji, że miał określoną liczbę ulotek lub plakatów, a w formularzu sprawozdania tego nie było, wówczas komisarz miał podstawy do tego, aby wezwać pełnomocnika finansowego do złożenia wyjaśnień, a w ostateczności do odrzucenia sprawozdania,  co zresztą miało miejsce w kilku przypadkach (patrz niżej). Przepis dotyczący przyjmowania wartości niepieniężnych został wprowadzony do ordynacji w trakcie poprzedniej kadencji i stąd brały się problemy komitetów.
    Innym uchybieniem  było zbyt wczesne przekazanie przez komitet nadwyżki - pieniędzy, które nie zostały wydane w czasie kampanii. Jeśli KWW miały nadwyżkę, to po wyborach musiały ją przekazać na rzecz instytucji charytatywnej. Często nadwyżka powstawała z tytułu naliczonych odsetek, gdyż komitety często miały założone konta bankowe, albo w wyniku wydania na kampanię mniejszej kwoty od tej, którą udało się zebrać. Nadwyżka musi być jednak przekazana w terminie 14 dni od dnia doręczenia komitetowi postanowienia o przyjęciu sprawozdania przez PKW.
Jeśli komitet miał niedobór, tzn. więcej pieniędzy wydał niż zebrał,  komisarz wyborczy przyjmował sprawozdanie finansowe, ale pokrycie niedoboru należało do komitetu wyborczego.
   
POWIAT
    KWW Pałucka Wspólnota Samorządowa ze Żnina zanotowała wpływy w wysokości 16.455,34 zł, na którą złożyły się datki od 20 osób. Na konto wpływały kwoty od 100 do ok. 3.500 zł. Komitet odnotował wydatki na poziomie 16.366,35 zł. Nadwyżka finansowa została przekazana na rzecz fundacji Dar serca. Sprawozdanie komitetu zostało przyjęte, ale komisarz wyborczy wskazał na naruszenie artykułu 84 ust. 2, art. 83 f ust. 4 i 5 oraz art. 67 ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw. Po pierwsze, sprawozdanie zostało dostarczone do bydgoskiego biura Krajowego Biura Wyborczego po wymaganym terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, po drugie komitet zbyt wcześnie przekazał nadwyżkę na cele charytatywne, a winien uczynić to po 14 dniach od dnia przyjęcia postanowienia komisarza wyborczego sprawozdania finansowego danego komitetu. Ponadto jeden z kandydatów komitetu bez zgody pełnomocnika wyborczego publikował własne materiały wyborcze. Pełnomocnikiem komitetu była Krystyna Fryska.
    KWW Blok Samorządowo-Ludowy dysponował pokaźnym budżetem w wysokości 12.084,59 zł. Złożyły się na niego przelewy na konto od 14 darczyńców w wysokości od 20 zł do 4.000 zł. 21 groszy stanowiły odsetki bankowe. Kwota ta była wydana w większości na publikacje materiałów wyborczych w wydawnictwach oraz na wykonanie plakatów i ulotek. Wydatki były większe o 1,52 zł, ale pomimo to sprawozdanie zostało przyjęte bez zastrzeżeń. Pełnomocnikiem finansowym Bloku był Stanisław Brzykcy.
    KWW Niezależni także dysponował sporym budżetem. Na konto komitetu wpłynęło łącznie 17.778,31 zł od 56 osób. Nadwyżka w wysokości 354,24 zł została przekazana na rzecz klubu Pałuczanka. Całe sprawozdanie zostało przyjęte bez zastrzeżeń. Pełnomocnikiem Niezależnych był Roman Minierski.
    KWW Forum Samorządowe Pałuki dysponowało budżetem w wysokości 13.580,37 zł, na co złożyły się datki od 61 osób. Komitet wydał o ok. 4 zł więcej i zanotował niedobór, ale sprawozdanie finansowe komisarz przyjął bez zastrzeżeń. Pełnomocnikiem komitetu był Janusz Sobczak.
   
BARCIN
    KWW Bezpartyjny Komitet Wyborczy Barcin. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez komisarza, ale ze wskazaniem na uchybienia wynikające z artykułu 83 f ust. 3 i 4. Ten przepis był bardzo często naruszany przez komitety. Barciński Bezpartyjny Komitet Wyborczy zbyt wcześnie przekazał nadwyżkę i komisarz zauważył tę nieprawidłowość. Nadwyżkę stanowiła kwota 3,54 zł, powstała z odsetek od kwoty złożonej na rachunku bankowym. Ogólnie komitet miał na rachunku 2.429 zł i wszystko w kampanii wyborczej wydał. Kwota stanowiła darowiznę od jednej osoby, której dane chroni ustawa o ochronie danych osobowych. Pełnomocnikiem finansowym była Maria Ziętara.
    KWW Porozumienie dla rozwoju z Barcina osiągnął przychód w wysokości 6.016,36 zł. Na rzecz komitetu wpłaciło 17 darczyńców. Wysokość wpłat kształtowała się od 200 do 2.000 zł. Na kampanię wyborczą komitet wydał 5.971,29 zł. Nadwyżka wyniosła 45,07 zł i została przekazana na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jednak była przekazana zbyt wcześnie, co wykazał w uchybieniach komisarz wyborczy. Pełnomocnikiem był Tadeusz Ruciński.
    KWW Zdrowie z Barcina uzyskało wpływ w wysokości 100 zł. Datek pochodził od jednej osoby mieszkającej w Barcinie. Ten budżet przysporzył komitetowi jednak kłopoty. Komisarz wyborczy wskazał na uchybienia związane z przedwczesnym przelaniem nadwyżki 35 zł na rzecz TPD oraz na błędy w zakresie wydatkowania funduszy w porównaniu z tym, co  wykazywały dostarczone pełnomocnikowi dokumenty. Funkcję pełnomocnika finansowego powierzono Grażynie Graczyk.
KWW Rzetelna Gmina z Barcina miała wpływ na konto w wysokości 427,91 zł (bez odsetek). Cała suma została wydana na rzecz kampanii. Darowizna pochodziła od 1 osoby. Sprawozdanie zostało przyjęte bez zastrzeżeń. Pełnomocnikiem finansowym była Justyna Pałka.
KWW Ponad podziałami wraz z mieszkańcami z Barcina zanotował nadwyżkę w wysokości 48,02 zł, która została przekazana na rzecz TPD (zbyt wcześnie). Poza tym komitet rozliczył się rzetelnie. Odnotował wpływ w wysokości 4.321,90 zł od 16 darczyńców (w tym urzędującego burmistrza) i wydatki w wysokości 4.273,88 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na plakaty i ulotki. Pełnomocnikiem finansowym była Irena Juszczak.
    KWW Nasza Gmina z Barcina zgłosił zerowe wpływy i brak rachunku. Dlatego komisarz odstąpił od oceny sprawozdania finansowego. Pełnomocnikiem był Zygmunt Najsztub.
KWW Nasza Mała Ojczyzna z Barcina wydał na kampanię więcej pieniędzy niż miał na koncie. Datków wpłynęło 610,30 zł, a wydano 1.374,39 zł. Sprawozdanie zostało przyjęte, choć zostało dostarczone komisarzowi wyborczemu po terminie. Funkcję pełnomocnika komitetu pełnił Michał Ciesielski.
    KWW Urszuli Musielak z Barcina wykazał zerowe wartości po stronie wpływów i wydatków. Sprawozdanie zostało przyjęte, ale komisarz wyborczy wskazał na uchybienie wynikające z przedłożenia sprawozdania po terminie. Tutaj pełnomocnikiem finansowym była sama Urszula Musielak.
    KWW Niezależnych inicjatyw z Barcina miał wpływy w wysokości 431,75 zł, na które złożyły się wpłaty od 2 osób, a wydatki wyniosły dokładnie tyle samo. Mimo to sprawozdanie finansowe zostało odrzucone, gdyż komitet wydrukował niezgodnie z zapisem w ordynacji 500 ulotek, naruszając zapis art. 83 c ust. 5, a który mówi, iż KWW nie wolno przyjmować wartości niematerialnych. Pełnomocnikiem finansowym była Ewa Gałęzewska.
    KWW Niezależny Komitet Wyborczy z Wolic (gm. Barcin) odnotował wpływ w wysokości 1.600,01 zł. Kwotę tę wpłaciła na konto komitetu była burmistrz Barcina. Wydatki wyniosły więcej, bo 1.688,12 zł. Ale nie to spowodowało, że sprawozdanie zostało odrzucone. Komitet naruszył zapis art. 83 c ust. 2 ordynacji i wydrukował we własnym zakresie informatory i ulotki wyborcze. Pełnomocnikiem była Janina Górna.
    KWW Bądźmy razem z Barcina przedstawił sprawozdanie, w którym wykazał 11.451,27 zł wpływu od 32 osób i 11.354,62 zł wydatków. Nadwyżka została przekazana na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Ale sprawozdanie zostało odrzucone, bowiem komitet przyjął wpłatę od osoby prawnej, a stanowi to naruszenie art. 83 c ust. 3 pkt 2 ordynacji wyborczej. Pełnomocnikiem finansowym komitetu był Waldemar Szałkowski.
   
ŁABISZYN
    KWW Nasz samorząd z Łabiszyna dysponował budżetem w wysokości 1.653,74 zł. Datki pochodziły od trzech osób. Komitet po zakończeniu kampanii wyborczej wykazał nadwyżkę w wysokości dwóch groszy na konto jednej z organizacji pożytku publicznego (przedwcześnie). Sprawozdanie zostało przyjęte. Pełnomocnikiem finansowym był Andrzej Zieliński.
KWW Mała Ojczyzna z Łabiszyna z siedzibą w Lubostroniu dysponował budżetem 2.400 zł, a darczyńcą była tylko jedna osoba, którą okazał się obecny burmistrz Jacek Kaczmarek.
    Sprawozdanie komitetu było wykonane przejrzyście i komisarz wyborczy nie wniósł do niego zastrzeżeń. Zebrane pieniądze komitet wydał na plakaty, ulotki i druki wyborcze.  Komitet wydał o 31 zł więcej niż miał na koncie. Nie wpłynęło to jednak na ogólną ocenę sprawozdania.     Pełnomocnikiem finansowym komitetu był Henryk Radzięda.
KWW Nasze Miasto z Łabiszyna miało przychód w wysokości 334 zł, a odsetki stanowiły 1 grosz. Kwota ta pochodziła od jednej osoby i została wydana w całości. W tym komitecie funkcję pełnomocnika pełniła Violetta Hłond.
    KWW Nowa Era z Łabiszyna przedstawiło sprawozdanie, które zostało zakwestionowane przez komisarza wyborczego. Uchybienia dotyczyły złamania zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, bowiem komitety wyborcze zobowiązane są do prowadzenia małej księgowości. Uwagi komisarza dotyczyły braku odnotowania przyjęcia darowizny w wysokości 50 zł. Komitet ją przyjął (2 listopada 2006 r.), a później zwrócił (10 listopada) darczyńcy, jednak w księgowości nie był ten fakt odnotowany, a to stanowiło uchybienie. Ponadto KWW Nowa Era dysponował jeszcze innymi 50 złotymi, które wydał w całości. Pełnomocnikiem finansowym była Elżbieta Jankowska.
KWW Dla społeczeństwa w Łabiszynie miało wpływy w wysokości 200 zł i 3 grosze odsetek. Kwota w całości została wydana na ulotki. Komisarz wyborczy nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania. Pełnomocnikiem był Ireneusz Lubiszewski.
    KWW Samopomoc z Kąpia (gm. Łabiszyn) złożył sprawozdanie finansowe po terminie, czym naruszył art. 84, ust. 2 ordynacji wyborczej. Komitet nie wykazał dochodów i wydatków w kampanii. Funkcję pełnomocnika finansowego pełnił Mirosław Mierkiewicz.
   
JANOWIEC
    KWW Nasze Miasto i Gmina z Janowca miało do dyspozycji 800 zł. Cała suma pochodziła od burmistrza Macieja Sobczaka i została wydana w większości na plakaty i ulotki. Sprawozdanie przyjęto bez zastrzeżeń. Pełnomocnikiem finansowym była Alfreda Langowska.
KWW Mała Ojczyzna - Wierzba. Pełnomocnikiem finansowym był Jan Przybyła. Komitet nie wykazał przychodów, ani wydatków.
    KWW Nasza Rodzina - Nasza Przyszłość. Pełnomocnikiem finansowym był Grzegorz Wysocki. Sprawozdanie zostało przyjęte bez zastrzeżeń. Na konto komitetu wpłynęło 220 zł i wszystko zostało wydane.
   
GĄSAWA
    KWW Gąsawski Blok Samorządowo-Ludowy przedłożył sprawozdanie finansowe z odnotowanymi wpływami w wysokości 1.920 zł. Wydatki wyniosły 1.913,04 zł. Komitet miał małe problemy związane z przekazaniem nadwyżki, bowiem pierwotnie kwotę 6,96 zł przeznaczył na rzecz LKS Gąsawa, ale klub ten nie jest organizacją pożytku publicznego i KWW musiał przelać nadwyżkę na konto innej organizacji, którą był Stowarzyszenie na rzecz przyjaznej szkoły w Mysłowicach. Pełnomocnikiem był Alojzy Grochowalski.
    KWW Korniluka w Gąsawie przedłożył sprawozdanie finansowe, które zostało odrzucone przez komisarza w Bydgoszczy. Bydgoska delegatura Krajowego Biura Wyborczego wskazała na naruszenie art. 83 c ust. 5, i 84 ust. 2 ordynacji wyborczej. Komitet wydrukował ulotki we własnym zakresie. Komitetom nie wolno przyjmować darmowych usług związanych z drukowaniem plakatów czy też ulotek. Wolno jedynie korzystać z bezpłatnych usług związanych z ich rozpowszechnianiem. Komitet Korniluka wykazał wpływ w wysokości 3.780 zł, na który złożyły się datki od 4 osób i wydatki na sumę 3.780,01 zł. Pełnomocnikiem finansowym komitetu był Marcin Tafelski.
   
ROGOWO
    KWW Współpraca z Rogowa złożył sprawozdanie nie budzące zastrzeżeń komisarza. Na konto wpłynęło 100 zł i tyle komitet wydał. Pełnomocnikiem finansowym był Józef Konefał.
KWW Niezależni w Rogowie dysponowali kwotą 1.202,19 zł i 24 gr odsetek. Komitet odnotował nadwyżkę w wysokości 172,17 zł, którą przekazał na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale zrobił to zbyt wcześnie i to stanowiło uchybienie, na które zwrócił uwagę komisarz wyborczy. Przychód stanowiły datki od 9 osób. Funkcję pełnomocnika finansowego pełnił Maciej Zabłocki.
KWW Jedność z Czewujewa (gm. Rogowo) nie miało wystarczającej liczby podpisów, nie zgłosiło list z kandydatami, nie miało wpływów, ani wydatków. Pełnomocnikiem był Leszek Nowicki.
KWW Wsparcie 2006 z Grochowisk Księżych także nie zgłosiło list z kandydatami do wyborów i nie odnotowało wpływów finansowych. Pełnomocnikiem finansowym tego komitetu był Stanisław Nowak.
    KWW Wsparcie z Czewujewa nie wystawiło list w wyborach i nie przedstawiło sprawozdania. Funkcję pełnomocnika finansowego pełnił Zdzisław Grzelak.
    KWW Razem 2006 z Rogowa przedstawił sprawozdanie finansowe, które nie budziło zastrzeżeń komisarza wyborczego. Wpływ w wysokości 300 zł pochodził od jednej osoby. Cała kwota została wydana na sporządzenie ulotek. Pełnomocnikiem był Andrzej Krygier.
KWW Integracja z Rogowa nie pozyskiwał funduszy i nie zakładał rachunku bankowego. Miał pełnomocnika finansowego, którym była Magdalena Maria Warda.
   
ŻNIN
    KWW Oli Nowakowskiej ze Żnina miał 16.821,29 zł przychodu, a 1,07 zł stanowiły odsetki. Komitet wydał w trakcie kampanii wszystko. Większość z tych pieniędzy poszła na reklamę w prasie, plakaty wyborcze, bilboardy i ulotki. Wpływ stanowiły datki od 43 osób fizycznych. Były to kwoty od 100 zł do 2.500  zł. Sama kandydatka wpłaciła na konto komitetu ok. 4.000 zł. Całe sprawozdanie komisarz przyjął bez zastrzeżeń. Pełnomocnikiem wyborczym tego komitetu był Jan Kruszelnicki.
    KWW Żniński Blok Wyborczy dysponował budżetem w wysokości 8.389 zł. Do tego należy dodać 1,05 zł odsetek. Na wpływy komitetu złożyły się kwoty od 18 darczyńców. Komitet wydał jednak 6.734,65 zł, a więc odnotował nadwyżkę w wysokości 1.655,40 zł. Nadwyżka została przekazana na rzecz fundacji Dar serca. Sprawozdanie zostało przyjęte bez zastrzeżeń. Pełnomocnikiem finansowym była Izabela Sztuba.
   
KCYNIA
    KWW Kurek z Kcyni nie dysponował majątkiem finansowym, nie prowadził kampanii, a pomimo to komisarz wskazał na uchybienia. Komitet założył rachunek bankowy i nie powiadomił o tym komisarza wyborczego. Pełnomocnikiem finansowym komitetu był Zygmunt Halkiewicz.
KWW Tomasza Wojtasa z Sipior (gm. Kcynia) nie miał przychodów, ale miał założone konto bankowe. W tym jednak wypadku sprawozdanie zostało przyjęte bez zastrzeżeń. Pełnomocnikiem była Aleksandra Wiśniewska.
    KWW Piotra Hemmerlinga Razem dla Kcyni przedstawiło sprawozdanie, które zostało przyjęte w Bydgoszczy bez zastrzeżeń. Wpływy komitetu od 13 osób wynosiły 18.100 zł, a 3,48 zł stanowiły odsetki. Nadwyżka stanowiła 10,50 zł, która została przekazana na rzecz fundacji TVN Nie jesteś sam. Na kampanię wydano zatem 18.092,98 zł. Pieniądze poszły na reklamę w prasie lokalnej, plakaty, ulotki, usługi bezadresowe, na spotkania wyborcze czy prowadzenie strony internetowej. Pełnomocnikiem finansowym KWW Razem dla Kcyni był Maciej Maciejewski.
    KWW Zieliński wykazał zerowe sprawozdanie finansowe, to znaczy komitet nie wykazał ani dochodów, ani wydatków. Pełnomocnikiem finansowym był Leszek Nowak.
    KWW Dariusza Kurdelskiego w Kcyni. W tym sprawozdaniu komisarz wyborczy wskazał na uchybienia wynikające z art. 83 d, ust. 4 ordynacji wyborczej. Chodzi o wskazanie źródeł finansowania komitetu w umowie rachunku bankowego. W umowie komitet wskazuje na źródła finansowania w oparciu o art. 83 ordynacji, a powinien w oparciu o art. 83 c ust. 3. Komitet zanotował wpływ w wysokości 22,50 zł, który pochodził od pełnomocnika finansowego Zdzisława Niedbalskiego.
    KWW Zbigniewa Prusaka w Kcyni nie odnotował dochodu, ale komisarz wyborczy wskazał na uchybienia z innego powodu. Komitet został założony, kandydat wziął udział w wyborach, ale po nich komitet rozwiązał się. Stanowiło to naruszenie art. 64 l ust. 1 p. 1, który mówi, że komitet ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Ten komitet jednak sam się rozwiązał 27 listopada 2006 r. Komitet nie musiał się wcale rozwiązywać, gdyż po wyborach już nie istniał. Rozwiązanie komitetu jest możliwe przed wyborami, a po wyborach czyni to zapis w ordynacji wyborczej. Pełnomocnikiem był Tadeusz Prusak.
    KWW Demokracja w Kcyni wykazał łączne wpływy w wysokości 750,17 zł i wszystko zostało wydane w trakcie kampanii. Wpływy pochodziły od 6 osób. Komisarz wyborczy wskazał na uchybienia dotyczące błędów wynikających przy zawieraniu umowy w trakcie otwierania rachunku bankowego. Błąd dotyczył podania, wymaganych ustawą, źródeł finansowania komitetu. Przypomnijmy, że ordynacja wyborcza określa, że komitety wyborcze wyborców mogą być finansowane z wpłat od osób fizycznych lub kredytów zaciągniętych na rzecz kampanii. Tego właśnie nie miał sprecyzowanego komitet. Funkcję pełnomocnika finansowego pełniła Jolanta Bień.
    KWW Mirosława Grabarskiego nie wykazał, ani wpływów, ani wydatków. Sprawozdanie zostało zatem przyjęte, ale ze wskazaniem na uchybienie wynikające z nieterminowego złożenia w bydgoskim biurze komisarza wyborczego. Pełnomocnikiem była Magdalena Grabarska.
KWW Zbigniewa Woźniaka z Kcyni złożył sprawozdanie po terminie naruszając tym art. 84, ust. 2 ordynacji wyborczej. Komisarz wyborczy przyjął jednak sprawozdanie, które po stronie dochodów i wydatków było zerowe. Komitet miał pełnomocnika finansowego, którym była Magdalena Woźniak.
KWW Inicjatywa młodych z Iwna (gm. Kcynia) także złożył sprawozdanie finansowe po terminie. Również ten komitet miał zero po stronie wpływów i wydatków. Pełnomocnikiem finansowym był Bartosz Makarewicz.
    KWW Józef Marosz z Kcyni wykazał zerowe dochody i wydatki. Tym niemniej komisarz wyborczy odrzucił całe sprawozdanie finansowe, gdyż komitet wydrukował niezgodnie z prawem dwie ulotki wyborcze naruszając zapis art. 83 c ust. 5 ordynacji wyborczej. A zapis ten mówi, że KWW nie wolno przyjmować wartości niepieniężnych. Pełnomocnikiem tego komitetu była Kamila Marosz.
   
SZUBIN
    KWW Bezpartyjni - Razem bez zastrzeżeń wykazał nadwyżkę w kwocie 25,80 zł, która została przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom Podaj rękę. Wpłaty na rzecz komitetu wynosiły 5.140 zł i pochodziły od 9 osób. Na konto wpływały kwoty od 50 do ponad 4.000 zł. Sprawozdanie zostało przyjęte przez komisarza bez zastrzeżeń. Pełnomocnikiem finansowym była Danuta Pilarska.
   
SANKCJE
    W sumie z terenu powiatu żnińskiego oraz z gmin Kcynia i Szubin z powiatu nakielskiego komisarz wyborczy przyjął bez zastrzeżeń 20 sprawozdań finansowych, 19 przyjął z zastrzeżeniami, a 5 odrzucił, najwięcej z gminy Barcin i po jednym z Gąsawy i Kcyni.
    Jeśli sprawozdanie danego komitetu zostało odrzucone, to pełnomocnicy finansowi mogą odwołać się od decyzji komisarza wyborczego do sądu okręgowego.
    Sąd może uznać skargę i wtedy komisarz musi pogodzić się z decyzją sądu, ale jeżeli sąd okręgowy skargę oddali, to wtedy komisarz wyborczy przekazuje postanowienie sądu do właściwego Urzędu Skarbowego. Instytucji tej komitet musi przekazać równowartość uzyskanych wartości niepieniężnych. Oznacza to, że jeśli komitet wydrukował dodatkowo 100 ulotek, to do Urzędu Skarbowego musi tę równowartość wpłacić i powiadomić o tym komisarza wyborczego. Jeśli komitet tego nie uczyni, wówczas rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne.

Remigiusz Konieczka
Pałuki nr 814 (38/2007)


   Art. 82 a ust. 1: Za gospodarkę finansową komitetu wyborczego odpowiedzialny jest i prowadzi ją pełnomocnik finansowy.
   Art. 83 ust. 1 Komitet wyborczy może pozyskiwać i wydawać środki jedynie na cele związane z wyborami.
   Art. 83 b ust. 2: Zabronione jest przeprowadzanie przez komitet wyborczy zbiórek publicznych.
   Art. 83 c ust. 3 pkt 2: Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat od osób fizycznych oraz kredytów bankowych zaciąganych na cele związane z wyborami.
   Art. 83 c ust. 5: Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować wartości niepieniężnych, z wyjątkiem nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne.
   Art. 84 ust. 1: Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne.  

                                                                                                                      (rk)Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry