W gminie Mogilno ubiega się o fotel burmistrza 5 kandydatów, w tym urzędujący burmistrz. Kandydatom zadaliśmy 3 pytania, na które odpowiedzi publikujemy poniżej.


   
Pytania:
    1. Co zrobić, by gmina Mogilno stała się atrakcyjnym miejscem dla inwestorów z zewnątrz?
    2. W jaki sposób rozwiązać zmorę właścicieli samochodów, czyli brak miejsc parkingowych w mieście?
    3. Czy widzi Pan potrzebę innego rozwiązania funkcjonowania gospodarki komunalnej w gminie Mogilno? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
   
JAN WOJCIECH BARTECKI
    Ma 50 lat, mieszka w Mielnie. Wykształcenie średnie techniczne, leśnik. Żona Elżbieta pracuje w Urzędzie Miejskim w Mogilnie. Ma czwórkę dzieci. Córka Barbara jest studentką Politechniki Poznańskiej - budowa maszyn i Akademii Rolniczej - leśnictwo. Córka Anna jest studentką Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej - ekonomia. Syn Wojciech jest studentem Politechniki Poznańskiej - transport, a syn Jacek jest uczniem II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Kandydat prowadzi własne gospodarstwo rolne o kierunku hodowlanym, leśnym oraz wodnym. Hobby to przyroda i jej otoczenie, hodowla i jej ochrona w zakresie gospodarki łowieckiej i rybackiej. Jest radnym w samorządzie gminy Mogilno od 22 lat. Zgłoszony został przez KW PSL, jest członkiem PSL.
    Ad. 1 Temat inwestorów zewnętrznych jest trudny i złożony. Mówienie o nim w kategorii wskazywania terenu i ulg podatkowych to zbyt mało. Jednak Rada oraz burmistrz powinni podejmować ciągłą inicjatywę w poszukiwaniu chętnych do inwestowania. Jak? Bardzo dobra znajomość terenu gminy w celu zainteresowania inwestora w jego zamierzeniach i lokalizacji.
    Ad. 2 Rozważyć możliwość wprowadzenia w ciągu ulic pl. Wolności, Jagiełły, Rynek parkomatów lub karty postojowej.
    Ad. 3 Widzę taką potrzebę, jednak uważam, że tak szeroki temat jakim jest cała gospodarka komunalna gminy wymaga szerokiego spojrzenia i przeanalizowania możliwych zmian przekształceniowych i finansowych.
   
LESZEK DUSZYŃSKI
    Ma 39 lat, jest mogilnianinem od urodzenia. Żona Magdalena jest nauczycielką w Przedszkolu nr 2 w Mogilnie. Syn Błażej jest uczniem II klasy Gimnazjum w Mogilnie i reprezentuje barwy Pogoni Mogilno w kategorii trampkarzy. Ukończył SP2 w Mogilnie i LO w Trzemesznie, gdzie zdał maturę w 1986 r. W 1994 r. uzyskał tytuł magistra nauk społecznych i administracji samorządowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Napisał pracę magisterską na temat Samorząd terytorialny w powiecie mogileńskim w latach 1919-1939. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Urzędzie Skarbowym w Mogilnie, gdzie do dziś pracuje. W 2004 r. ukończył Podyplomowe Studia Rachunkowości i Finansów na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1998 do 2006 r. był radnym Rady Miejskiej w Mogilnie. W latach 2002-2005 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Hobby to sport i muzyka. W pierwszej połowie lat 80. wraz z kolegami założył zespół Ivo Partizan (sam grał na gitarze basowej), który w 1985 r. został na Festiwalu w Jarocinie jednym z laureatów alternatywnej sceny rockowej. Już niedługo za sprawą wydawnictwa W moich oczach ukaże się składanka zespołów z lat 80-tych, na której znajdą się utwory Ivo Partizan. Od 1992 r. jest członkiem Klubu Sportowego Sokół Mogilno, gdzie od 2005 r. pełni funkcję prezesa. Zgłoszony został przez KWW Wspólnota 2006, nie należy do żadnej partii politycznej.
    Ad. 1 Należy dla całej gminy opracować kompleksowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie zostaną wyznaczone strefy inwestycyjne. Brak aktualnych planów to poważna bariera inwestycyjna. Nieruchomości gruntowe należy uzbroić w niezbędne media (woda, kanalizacja, prąd). Na ten cel należy skutecznie pozyskać fundusze z Unii Europejskiej. To wstyd, że powiat mogileński w latach 2004-2006 w pozyskiwaniu funduszy europejskich zajął w województwie kujawsko-pomorskim ostatnie miejsce. Na jednego mieszkańca w powiecie przypadło tylko 38 zł, podczas gdy w powiecie żnińskim 172,86 zł. Swoistym kołem zamachowym dla całej gminy powinno być miasto Mogilno, oferujące m.in. bogatą infrastrukturę społeczną (np. kultura, sport), skutecznie rywalizujące z innymi miastami powiatowymi, z korzyścią również dla mieszkańców mogileńskiej wsi.
    Ad. 2 Problem parkowania to nie tylko problem właścicieli samochodów. To także problem pieszych i ich bezpieczeństwa. Należy racjonalnie zarządzać przestrzenią. Idealnym miejscem na parking jest plac po byłym targowisku. Poza tym budowa nowego pawilonu handlowego przy ul. Hallera wymusi powstanie wokół niego nowego parkingu.                  W chwili obecnej nie ma jeszcze potrzeby wprowadzania opłat za parkowanie w centrum miasta. Nie wykluczone jest jednak, że w przyszłości rada miejska stanie przed koniecznością ustalenia miejsc płatnego parkowania. Będzie można wówczas zwiększyć rotację pojazdów w centrum miasta, co rozwiąże problem braku miejsc postojowych. Obecnie właściciele samochodów często parkują w centrum miasta na wiele godzin, blokując w ten sposób miejsca parkingowe dla tych, którzy chcą zatrzymać się na krótki czas.
    Ad. 3 Funkcjonowanie ZGK w formie zakładu budżetowego to obecnie anachronizm. Coraz więcej gmin odchodzi od takiego modelu zarządzania. Należy przekształcić ZGK w podmiot prawa handlowego. Umożliwi to prawidłowe funkcjonowanie zakładu w gospodarce rynkowej (np. zaciąganie kredytów na bieżącą działalność, zawieranie umów leasingu w celu odtwarzania parku maszynowego). Przekształcenie zakładu w spółkę prawa handlowego wiąże się z naliczaniem w stawkach usług odpisu amortyzacyjnego. Nie musi to jednak oznaczać wzrostu cen za świadczone usługi, ponieważ można stosować częściowe naliczanie rozłożone na lata. Infrastruktura komunalna, tj. oczyszczalnia, kotłownie są stosunkowo nowymi obiektami i nie wymagają kapitalnych remontów, a jedynie bieżącej konserwacji. Zmiany przyczynią się do wzrostu jakości świadczonych usług oraz zatrudnienia ludzi kompetentnych, a nie z układu partyjnego.
   
JACEK PIOTR KRAŚNY
    Ma 42 lata, żonaty, dwójka dzieci. Mieszka w Świerkówcu. Wykształcenie średnie. Prezes Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego. Od 4 lat burmistrz Mogilna, wcześniej prywatny przedsiębiorca, pracownik i członek rady nadzorczej Pomimex sp. z o.o. Zgłoszony został przez KWW Przymierze w Mogilnie, nie jest członkiem żadnej partii politycznej.
    Ad. 1 Utworzenie terenów inwestycyjnych przy drodze nr 15 w miejscowości Bielice wspólnie z Powiatem Mogileńskim. Podstawą tworzenia warunków sprzyjających dla inwestorów są Plany Zagospodarowania Przestrzennego i uzbrojone tereny we wszelkie media. Objęcie w tej kadencji siecią kanalizacyjną miejscowości Bielice było pierwszym krokiem do uzbrajania właśnie tam terenów inwestycyjnych. Ponadto należy wspierać już istniejące firmy. Jak pokazują przykłady "Zbych-Polu", "Mobetu", "Agrometu" i innych, nasze rodzime firmy w ciągu ostatnich kilku lat dzięki sprzyjającym warunkom rozwijają się dynamicznie. W dzisiejszych czasach należy się nie tylko nastawiać na tereny inwestycyjne, ale również na naukę zawodu.
    Ad 2. W ciągu ostatnich 4 lat w Mogilnie powstało kilkaset miejsc parkingowych. Jednak liczba codziennie rejestrowanych samochodów przewyższa powstawanie nowych miejsc parkingowych. Jedyną możliwością ograniczania postoju w centrum miasta jest wprowadzenie strefy ograniczonego postoju, tak jak uczyniło to już wiele innych miast. Jednocześnie w miejsce starego targowiska powstaną nowe miejsca parkingowe oraz powinno nastąpić przeniesienie siedziby Państwowej Straży Pożarnej, w tym miejscu powstaną nowe miejsca parkingowe. Rozważaliśmy również budowę parkingu piętrowego, jednak po analizie gruntów również z uwagi na zwartą zabudowę Mogilna i bardzo wysokie koszty jego budowy nie ma możliwości wykonania takiej inwestycji, co byłoby najlepszym rozwiązaniem jednak na dzisiaj niemożliwym.
    Ad. 3 Oczywiście Zakład Gospodarki Komunalnej musi zostać zrestrukturyzowany. Zamierzam przekształcić go w jednoosobową spółkę, której właścicielem byłaby gmina. To rozwiązanie zdecydowanie zmieni jej organizację, możliwości i zdolności finansowe. Zakład będzie mógł realizować własne inwestycje celu publicznego. Nie musi to oznaczać zwolnień, wprost przeciwnie, zwiększając zakres świadczonych usług wzrośnie w nowej spółce zatrudnienie. W tej kadencji zacząłem przygotowywać zakład do restrukturyzacji i zmiany organizacyjno-prawnej, na wzór wizytowanych przez nas innych tego typu spółek na terenie kraju.
   
TADEUSZ JULIUSZ SZYMAŃSKI
    Ma 52 lata, mieszka w Bielicach. Wykształcenie wyższe magisterskie, pedagogiczne. Żona Maria jest nauczycielką w SP Gębice. Syn Bartosz jest nauczycielem w IX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, syn Remigiusz jest studentem UAM, kierunek gospodarka przestrzenna. Praca zawodowa: 1982-1984 wychowawca w internacie ZS CKR Bielice, 1984-1988 kierownik internatu w ZS CKR Bielice, 1988-1990 zastępca inspektora oświaty i wychowania w Łabiszynie, 1990-1996 dyrektor SP w Kwieciszewie, 1996-1998 naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Mogilnie, 1998-2002 starosta mogileński, od 2002 do dziś naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM w Mogilnie. Osiągnięcia: zorganizowanie w roku 1995/19996 Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, organizacja od podstaw Starostwa Powiatowego w Mogilnie oraz kapitalne remonty i modernizacja SP w Kwieciszewie. Zgłoszony został przez KKW SLD+SdPl+PD+UP Lewica i Demokraci. Jest członkiem SLD.
    Ad. 1 Pozyskiwanie inwestorów: opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy; wskazanie dogodnych miejsc pod inwestycje; dokonać inwentaryzacji istniejących obiektów do zagospodarowania; dokonać inwentaryzacji zasobów ludzkich; promocja poprzez Internet, wszelkiego rodzaju targi oraz materiały propagandowe jak ulotki, foldery; poszukiwanie potencjalnych inwestorów (kontakty z firmami w kraju i za granicą).
    Ad. 2 Miejsca parkingowe: efektywne wykorzystanie istniejących miejsc parkingowych (prawidłowe oznakowanie); zagospodarowanie parkingu przy ul. Hallera; wykorzystanie placu należącego do PSS (za domem "Centrum"); wykorzystanie w dni wolne (soboty, święta) parkingów przy szkołach nr 2 i 3 (drobne opłaty na rzecz szkół); wykorzystanie na cele parkingowe placu po byłej rozlewni wód przy ul. Hallera; wspieranie osób prywatnych zakładających parkingi (zwolnienia z podatków, pomoc przy organizacji).
    Ad. 3 Zakład Gospodarki Komunalnej: analiza możliwości obecnego zakładu i analiza ewentualnych skutków powołania innej formy tj. spółki gminnej bądź rozbicie na dwie spółki; przeanalizowanie przekształcenia w spółkę z udziałem skarbu gminy (ceny wody, odbioru ścieków ustala Rada Miejska; analiza strat i zysków dla zakładu jak i dla mieszkańców).
   
RADOSŁAW SZYMON TREPIŃSKI
    Ma 54 lata, mieszka w Mogilnie. Żonaty, trójka dzieci. Wykształcenie: technik rolnictwa, magister wychowania plastycznego, od 1990 r. po aplikacji administracyjnej pracownik administracji państwowej. Droga zawodowa: w latach 1975-1990 nauczyciel w SP Kwieciszewo i SP Gębice, od 1990 r. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Osiągnięcia: pozyskanie darów o wartości ponad 2,5 mln zł dla mieszkańców powiatu, od 2000 r. koordynowanie akcji Ocalić od zapomnienia, 1995 r. medal KEN najwyższe odznaczenie resortu oświaty, Mogilnianin Roku, publikacje prasowe i książkowe. Zainteresowania: historia, sztuka i taternictwo. Zgłoszony został przez KW Prawo i Sprawiedliwość. Jest członkiem PiS.
    Ad. 1 Dokonać dokładnego przeglądu terenów inwestycyjnych. Pozyskiwać nowe tereny przemysłowe (wymiana, zamiana). Szeroko zareklamować inwestorom teren we wschodniej części miasta - ponad 3,5 ha (dobry dojazd, oddalenie od zabudowań). Zainicjować powstanie Powiatowego Centrum Inicjatyw Samorządowych (2-3 stanowiska obsadzić w drodze konkursu). Główne zadania centrum: pozyskiwanie inwestorów, opracowywanie wniosków, aby pozyskać środki unijne oraz promocja.
    Ad. 2 Jednym ze sposobów zwiększenia ilości miejsc do parkowania w centrum miasta jest zachęcenie prywatnych właścicieli do utworzenia małych parkingów, bowiem gmina w centrum nie posiada odpowiednich nowych miejsc.
    Ad. 3 Usprawniając gospodarkę komunalną za priorytety uznać pozyskiwanie środków unijnych na: technologiczne rozwiązanie odpadów (segregacja, utylizacja), rozbudowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej gminy, zagospodarować w drodze inicjatyw reaktywowanego Towarzystwa Budownictwa Spółdzielczego własność gminy w południowej części miasta (ponad 3 ha). Równocześnie energicznymi działaniami uporządkować miejsca o walorach krajobrazowo-turystycznych.

zebrał: Marek Holak   
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 768 (44/2006)
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry