Czy Ewaryst Matczak może powtórzyć wynik sprzed 4 lat i wybory zakończą się już w I turze?
   

   
Na fotel burmistrza kandydują 4 osoby, w tym obecny burmistrz Ewaryst Matczak i burmistrz w latach 2000-2002 Piotr Pieszak. Kandydatom zadaliśmy 3 takie same pytania, od wszystkich otrzymaliśmy odpowiedzi. Tylko Ewaryst Matczak uchylił się od przybliżenia swojej sylwetki, życiowych dokonań oraz zainteresowań i hobby.


    Pytania:
    1. Wzrasta w ostatnich latach zadłużenie gminy? Sytuacja ta ogranicza ilość pieniędzy przekazywanych na inwestycje. Jak tę sytuację rozwiązać?
    2. Brak mieszkań socjalnych to poważna bolączka gminy. Jak rozwiązać ten palący problem?
    3. Istnieje pilna potrzeba rozwiązania problemu ścieków zrzucanych do Jeziora Ostrowskiego na terenach rekreacyjnych gminy. Co zrobić, by chronić tam naturalne środowisko?
   
EWARYST ZDZISŁAW MATCZAK
    Ma 52 lata, wykształcenie wyższe, mieszka w Jaworowie, zgłoszony przez KW PSL, nie jest członkiem żadnej partii politycznej. Pomimo naszej pisemnej prośby nie przedstawił nam żadnych informacji o sobie, rodzinie, hobby, zainteresowaniach.
    Ad.1 Wzrost zadłużenia gminy Strzelno spowodowany jest przede wszystkim realizacją budowy kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego w Strzelnie, którego całkowity koszt z wyposażeniem wyniesie ok. 11.300.00 zł. Zakończenie tej inwestycji umożliwi angażowanie środków finansowych gminy na inne inwestycje, będą to inwestycje może mniejsze, ale krótsze w realizacji. Jednocześnie z danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów od roku przyszłego nastąpi wzrost planowanych dochodów gminy, co spowoduje, że planowane na przyszły rok zadłużenie będzie na poziomie 20-25%. Na dzień dzisiejszy jest ono bezpieczne dla gminy. Kwartalna spłata raty wynosi bowiem ok. 200.000 zł, a kwartalny wpływ podatku rolnego i od nieruchomości wynosi ok. 400.000 zł.
    Ad.2 Dostarczanie mieszkań socjalnych jest zadaniem gminy.  W ostatnim czasie zmiany ustawowe spowodowały, że gmina tych mieszkań zmuszona będzie dostarczać jeszcze więcej lub będzie ponosić koszty czynszu rodzin, które otrzymały sądowe prawo do lokalu socjalnego, a gmina nie wywiązała się z obowiązku dostarczenia takiego lokalu. Rozwiązaniem tego problemu może być wykup części budynków od prywatnych właścicieli i wyremontowanie ich do obniżonego standardu lub budowa nowego budynku socjalnego, który zapewne będzie droższy, jednak większa będzie szansa pozyskania środków zewnętrznych na realizację takiego przedsięwzięcia.
    Ad.3 Pierwszym problemem, z którym należy się uporać w sprawie Jeziora Ostrowskiego jest zasilenie jeziora z wód wypompowywanych przez kopalnie węgla brunatnego, aby zatrzymać spadek wody w jeziorze. Problem ścieków zrzucanych do jeziora gmina planuje rozwiązać w ramach Związku Gmin Pałuckich. W ramach związku planuje się budowę odcinków kanalizacji, inwestycje w ramach związku mają większe szanse na otrzymanie wsparcia z funduszy unijnych, ponieważ są to inwestycje duże, obejmujące wielu beneficjentów, a dodatkowym atutem jest współpraca kilku samorządów.
   
PIOTR WOJCIECH PIESZAK
    Ma 40 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Strzelnie. Jest mgr nauk społecznych (WSP Bydgoszcz) oraz podyplomowo studium pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji (WSP Bydgoszcz). Kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Praca: 1987-1989 prywatna firma budowlana jako robotnik, 1994-1996 SP Góry (gm. Janikowo) jako nauczyciel, 1996-2006 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Strzelno, obecnie dyrektor, 2000-2002 burmistrz Strzelna. W latach 1998-2002 radny Rady Miejskiej w Strzelnie, 2002-2006 radny Rady Powiatu Mogilno. Zgłoszony został przez KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci. Nie jest członkiem żadnej partii politycznej.
    Ad. 1 Faktem jest wysokie, ciągle powiększające się zadłużenie gminy. Wg planów budżetowych na koniec roku ma ono wynieść (jak pamiętam) około 9.000.000 zł, co stanowi ok. 40% dochodów. Roczne spłaty zobowiązań wyniosą ponad 2.000.000 zł. Zmniejszają się zatem możliwości inwestycyjne gminy. Powinno się: wprowadzić reżim finansowy; pozyskiwać środki unijne, podjąć działania w celu uzyskania osobowości prawnej przez zakłady budżetowe - mogą samodzielnie prowadzić inwestycje (w tym ze środków unijnych); pozyskiwanie pożyczek częściowo umarzalnych np. fundusze ochrony środowiska, odejście od złej praktyki nie przeprowadzania przetargów na gminne inwestycje co zwiększa ich koszty, a także nie daje gwarancji na wykonane prace.
    Ad. 2 Problem braku mieszkań socjalnych można rozwiązać poprzez: budowę mieszkań o niskim standardzie na terenach należących do gminy. Można tu wykorzystać technologie różne od tradycyjnych np. budownictwo modułowe; utworzenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego i budowa mieszkań dla osób, które stać na ich utrzymanie, lokale opuszczone wykorzystać jako socjalne; budowa mieszkań wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową i opróżnienie części lokali gminnych; istotne znaczenie mają tu zmiany planów zagospodarowania przestrzennego po to, by mieć tereny pod budowę, dziś gmina ma kilka lokalizacji: TRI, Magazynowa, Kasprowicza; duże znaczenie w rozwiązaniu tych problemów będzie miała sytuacja finansowa gminy oraz możliwość pozyskania środków zewnętrznych.
    Ad. 3 Problem zrzucania ścieków do Jeziora Ostrowskiego może zostać rozwiązany poprzez likwidację nieszczelnych szamb. Poprzedzone to jednak powinno być przez wybudowanie na koszt gminy kolektorów ściekowych w zabudowie zwartej (np. Ostrowo), zaś tam, gdzie budynki są rozproszone gmina może pobudować oczyszczalnie przydomowe. Aby ten problem rozwiązać w 2002 r. zawarłem porozumienie z władzami gminy Jeziora Wielkie, które wyraziły wstępną zgodę na podłączenie do oczyszczalni w Przyjezierzu: Ostrowa, Cienciska i Jaworowa. Niestety, do dziś nie podjęto żadnych działań. A były możliwości pozyskania środków unijnych. Należy także dążyć do zahamowania spadku poziomu wód w Jeziorze Ostrowskim.
   
GRZEGORZ STRĘK
    Ma 42 lata, mieszka w Strzelnie, wykształcenie średnie. Dziadek Józef Stręk brał udział w patrolu do Markowic w 1939 r. w czasie, gdy hitlerowcy prowadzili tam front. To wystarczyło, aby został rozstrzelany w Kopcach po wejściu Niemców do Strzelna. Wujek Stanisław Zieliński został rozstrzelany w Stodołach. Babcia Józefa Mikołajczak-Zielińska urodziła się w Wymysłowicach. Pradziadkowie Michał i Agnieszka Stręk pochodzili z Ostrowa. Był radnym Rady Miejskiej Strzelna w kadencji 1994-1997. Został uhonorowany wyróżnieniem przez Fundację Popierania Kultury Polskiej Polcul w Warszawie. Napisał tomik wierszy Bankrut optymista. Pracował przy budowie kościoła w Kazachstanie na rzecz Polaków wypędzonych z ojczyzny za Ural. Wyjeżdżając na Zachód Europy nawiązał znajomość m.in. z prezydentem RP Ryszardem Kaczorowskim i Ireną Anders. Zgłoszony został przez KWW Godność i Praca, nie należy do żadnej partii politycznej.
    Ad. 1 Zadłużenie gminy i ograniczone inwestycje będą szły w parze, dopóki nie zaczną do nas napływać pieniądze spoza budżetu. Aby być przedsiębiorczym, trzeba uważać się za partnera w rozmowach inwestycyjnych. A Strzelno ma pecha, jeden basen zasypany piachem, drugi przerobiony na salę gimnastyczną, a na Rynku we fontannie rosną kwiaty, nie mamy szczęścia do wody. Jesteśmy daleko w tyle za Kruszwicą, Mogilnem i Janikowem, choć dziś jak nigdy dotąd istnieją możliwości pozyskiwania inwestorów z kraju i zza granicy. Nie wiem, dlaczego dobrobyt omija nas jakbyśmy byli zaklętym miastem? Działalność gospodarcza i tworzenie stałych miejsc pracy zapewni starszym emerytury, a młodzieży normalny rozwój. Jeżeli wielu gminom się to udało, to dlaczego nam nie może. Ja wiem i wierzę, że może się udać.
    Ad. 2 Tym osobom, które mieszkają w komunalnym budownictwie, a chcą wykupić swoje mieszkania należy to zorganizować i ułatwić.          W wielu miastach w Polsce bezrobotni założyli spółdzielnie mieszkaniowe. Powiedzmy, że mamy 500 ludzi chętnych do współpracy, tylko 30 osób wysyłamy na szkolenia i kursy, aby dysponować wykwalifikowaną strukturą. Po roku przygotowań bezrobotni zrzeszeni w spółdzielni mają swoje biuro, zarząd, murarzy, zbrojarzy, malarzy i cieśli. Pracowników niewykwalifikowanych, sprzątaczki, itp. Rok i zaczynamy budowę własnych mieszkań, zarabiamy pieniądze, praca ma sens i daje satysfakcję. Aż nadchodzi moment i chrzęst klucza w zamku otwiera drzwi, do własnego mieszkania. Dbać o rodzinę można i należy budować mieszkania, potrzeba pomysłu, ciężkiej pracy i organizacji.
    Ad. 3 Gmina Strzelno ma dostęp do Jezior: Ostrowskiego, Pakoskiego przy Bronisławiu i Rzadkwinie, Jeziora Łąkie, które w całości leży na terenie gminy i bliskość do Jeziora Gopło. To ogromne możliwości, aby pokazać jak dbamy o środowisko naturalne i jak umiemy czerpać z tego satysfakcję i zarabiać pieniądze na agroturystyce, stadninie koni pod siodło i do terapii dla osób niepełno-sprawnych. Dużo zostało zrobione w dziale oczyszczalni ścieków, kanalizacji i wodociągów. Choć wiele jest jeszcze do zrobienia, to wracamy do punktu posiadania umiejętności w pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz. Aby skutecznie działać trzeba pokazać się jako wartościowa lokalna społeczność, która potrafi myśleć i działać na rzecz własnego dobra. Polska nie wykorzystuje w różnych dziedzinach 40% finansów oferowanych przez Unię Europejską. Może problem tkwi w tym, że choć żyjemy w Europie nie czujemy się Europejczykami.
   
JAN ZDZISŁAW SZAREK
    Ma 59 lat, wykształcenie wyższe, mieszka w Strzelnie. Żona Alicja jest nauczycielem akademickim, a córka Natalia prawnikiem. Zgłoszony został przez KWW Piast, nie należy do żadnej partii politycznej.
    Ad. 1 Zadłużenie gminy nie jest nieszczęściem, o ile środki wydawane są racjonalnie, a gmina nie traci płynności finansowej. Konieczne inwestycje to: budowa lub rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz kontynuowanie modernizacji sieci kanalizacyjnej. Na każde z wymienionych zadań można pozyskać środki z Funduszu Ochrony Środowiska jak i środki unijne. Powyższych inwestycji nie trzeba prowadzić jednocześnie, więc obciążenie dla finansów gminnych nie musi być nadmierne. Aby temu podołać konieczne jest wprowadzenie szeroko rozumianej racjonalizacji wydatków w każdej dziedzinie.
    Ad. 2 W gminie na mieszkania socjalne oczekuje ponad 100 rodzin. W ostatnich 4 latach nie przybyło mieszkań. Złagodzić ten problem można poprzez tanie budownictwo mieszkaniowe o podstawowym standardzie. Koszt takiego budownictwa nie jest kosztem, którego gmina nie jest w stanie udźwignąć. W przeciągu 4 lat kadencji można ten problem poważnie złagodzić. Jest również możliwość budownictwa mieszkaniowego w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Myślę, iż jest to szansa na częściowe choć rozwiązanie trudnej sytuacji mieszkaniowej w gminie.
    Ad. 3 Problem budowy kanalizacji we wsi Ostrowo jest częścią tegoż problemu dla całej gminy. W tym przypadku można skorzystać z oczyszczalni ścieków na terenie pobliskiego Przyjezierza. Nie sądzę, aby ścieki były zrzucane - jak sugeruje pytanie - do Jeziora Ostrowskiego. Być może niektóre szamba są nieszczelne, ale trudno tę sprawę jednoznacznie przesądzać. Strona finansowa ww. winna być rozwiązana kompleksowo - razem z kontynuacją modernizacji sieci kanalizacyjnej w całej gminie. Istnieje szansa rozwiązania spraw kanalizacji, zaopatrzenia w wodę oraz utylizacji odpadów w ramach Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin - oczywiście nie od razu wszystkich ww.

zebrał: Sławomir Gacek
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 768 (44/2006)
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry