Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Najnowsze artykuły

loading...
Najnowsze artykuły

Najnowsze - uroczystości

loading...
Najnowsze - uroczystości

Najnowsze - w szkole

loading...
Najnowsze - w szkole

Najnowsze - na sygnale

loading...
Najnowsze - na sygnale

Najnowsze - sport

loading...
Najnowsze - sport
loading...
  Drogi
  Kultura
  Zdrowie
  Polityka

W tym opracowaniu przedstawiam kolejne możliwości i instrumenty prawne, przewidziane  w tzw. Tarczy – 1.0. Przypominam, że omawiam tylko te kwestie, które dotyczą norm prawa pracy, ponieważ z racji pełnionego zawodu tym właśnie się zajmuję. Instrumenty związane z pomocą państwa wobec przedsiębiorców (podatki, składki na ZUS, itp.), jak już wspominałem nie należą do dziedziny prawa pracy, ale dotykają innych gałęzi prawa, w tym: prawa podatkowego, ubezpieczeniowego i innych gałęzi prawa.

W międzyczasie parlament debatował nad wersją tzw. Tarczy – 2.0. Jeśli tylko propozycje te będą miały wymiar przepisów prawnych, postaram się je omówić w następnym materiale.
U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych* w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., dopuszczalne jest:
1) ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133 Kodeksu pracy, do nie mniej niż 8 godzin odpoczynku dobowego i nie mniej niż 32 godzin odpoczynku tygodniowego. Do tej chwili odpoczynek dobowy wynosił co najmniej 11 godzin, a tygodniowy co najmniej 35 godzin. W przypadku odpoczynku dobowego postanowiono jednakże, iż pracownikowi będzie przysługiwał równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 godzinami a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku. Równoważnego okresu odpoczynku pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni.
2) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Nie zmieniono samej istoty systemu równoważnego, który dopuszcza przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do
12 godzin, kosztem zmniejszenia czasu pracy w innych dniach, ale dopuszczono możliwość wprowadzenie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego, który do tej pory był ograniczony do 1 miesiąca, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy, a w wyjątkowych sytuacjach do 4 miesięcy.
3) zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.
W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami nie stosuje się wynikających z ponadzakładowego układu zbiorowego pracy oraz z zakładowego układu zbiorowego pracy warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.
Porozumienie w sprawie dłuższego okresu rozliczeniowego dla systemu równoważnego i o stosowaniu mniej korzystnych warunków umów o pracę  zawiera pracodawca oraz organizacje związkowe, a w razie ich braku przedstawiciele pracowników. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
W przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność istotną dla zapewnienia funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej państwa (m.in.; zaopatrzenie w energię, surowce energetyczne i paliwa, sieci teleinformatyczne, zaopatrzenie w wodę, transport, produkcja, składowanie, przechowywanie i stosowanie substancji chemicznych i promieniotwórczych,) - wprowadzono dodatkowe szczególne regulacje. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
1) zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
2) polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji.
W takich szczególnych przypadkach pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. Wartość świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Pracodawca ma prawo również odmówić udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu na żądanie, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony.

Krzysztof Krzemień
Inspektor Pracy
Pałuki nr 1470 (16/2020)


*_______________________
Przez spadek obrotów gospodarczych, rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub
2) nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukitv.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.