Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Najnowsze artykuły

loading...
Najnowsze artykuły

Najnowsze - uroczystości

loading...
Najnowsze - uroczystości

Najnowsze - w szkole

loading...
Najnowsze - w szkole

Najnowsze - na sygnale

loading...
Najnowsze - na sygnale

Najnowsze - sport

loading...
Najnowsze - sport
loading...
  Drogi
  Kultura
  Zdrowie
  Polityka

Od 15 stycznia ARiMR będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku wraz z instrukcją zostanie udostępniony wkrótce.
UCZESTNICY MECHANIZMU
Uczestnikami mechanizmu mogą być producenci rolni, w rozumieniu ustawy O krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.
PRZEDMIOT DOPŁATY
Dopłata udzielana jest do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.
W myśl ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, określane są corocznie do 30 września, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.
Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do biur powiatowych ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
GATUNKI OBJĘTE DOPŁATAMI
Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Są to mianowicie zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto; rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna oraz ziemniak.
MINIMALNA ILOŚĆ MATERIAŁU SIEWNEGO
Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych i zróżnicowana jest w zależności od odmiany.
W przypadku odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej wynosi 150 kg; odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej - 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej; pszenicy twardej - 150 kg; odmiany populacyjnej żyta - 90 kg albo 2 jednostki siewne; odmiany syntetycznej żyta - 80 kg; odmiany mieszańcowej żyta - 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej; odmiany populacyjnej jęczmienia - 130 kg; odmiany mieszańcowej jęczmienia - 90 kg albo 2 jednostki siewne; pszenżyta - 150 kg; owsa zwyczajnego - 150 kg; owsa nagiego - 120 kg; owsa szorstkiego - 80 kg; łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) - 150 kg; grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) - 200 kg; bobiku - 270 kg; wyki siewnej - 80 kg; soi - 120 kg; ziemniaka - 2000 kg; mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych - 140 kg.
WARUNKI UZYSKANIA DOPŁATY
O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 r. złoży wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora publicznego na adres biura powiatowego ARiMR.
Wnioskodawca powinien wykazać, że posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Rolnik ubiegający się o uzyskanie dopłaty ma zużyć do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu.
Materiał siewny powinien zakupić od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, rolnika wpisanego do ewidencji rolników, prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie, podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze innego państwa członkowskiego UE.
Materiał siewny powinien być wytworzony przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, albo w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników, w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.
LIMIT POMOCY
Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 15.000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innymi podmiotemi, to limit 15.000 euro należy odnieść do „jednego przedsiębiorstwa”.
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany jest obowiązkowo dołączyć oryginały albo potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ który wydał dokument lub upoważnionego pracownika ARiMR kopie faktur zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionych od 15 lipca 2017 r. do 15 czerwca 2018 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia.
Dołączyć trzeba dokumenty wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawione w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od 15 lipca 2017 r. do 15 czerwca 2018 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie.
Faktura zakupu materiału siewnego oraz dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany powinny zawierać: datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego, nazwę gatunku i odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego, numer partii materiału siewnego.
W przypadku materiału siewnego mieszanek gatunków roślin uprawnych objętych systemem dopłat ww. dokumenty są zwolnione z posiadania niektórych z powyższych informacji.
Obowiązkowo trzeba też przedstawić zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.
Dodatkowym dokumentem jest oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany składane w sytuacji, gdy producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej zakupionej od podmiotu upoważnionego do obrotu materiałem siewnym.
Prócz tego, oświadczenie ws. mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego składane w sytuacji, gdy producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej, którą sporządził we własnym zakresie z zakupionego materiału siewnego (lub materiału siewnego wydanego z magazynu).
Dodatkowym dokumentem jest oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami składane w sytuacji, gdy producent rolny w złożonym wniosku o przyznanie dopłaty ubiega się o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha powinien wykazać, że posiada jeszcze inne działki rolne, na których wysiał/wysadził gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami.
Ostatnim jest oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu składane w sytuacji, gdy uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.
KOLEJNE DOKUMENTY
Wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować wystąpienie szkody, na powierzchni będącej przedmiotem wniosku, poprzez złożenie przynajmniej jednego dokumentu. Na dokumentację tę składać się ma protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.
Kolejnym może być dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk.
Dodatkowo zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w przypadku szkód w uprawach spowodowanych pożarem, wydawane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
Do dokumentacji może być dołączony protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego.
Takim dokumentem może być decyzja właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydana na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazująca zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych.
Również zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia.
Jeżeli wnioskodawca nie udokumentuje szkody w sposób wskazany powyżej, dopłata nie będzie przyznana.
STAN FAKTYCZNY; A DOKUMENTY
W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących informacji zawartych w złożonych dokumentach producenci zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym kierownika BP ARiMR.
Jeżeli wnioskodawca nie dokona zmian w złożonych dokumentach wszelkie błędy i nieścisłości obciążają producenta rolnego, co w skrajnych przypadkach może skutkować odmową przyznania pomocy de minimis w rolnictwie lub odzyskaniem kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych.
WYPŁATY
Jeżeli wniosek o przyznanie dopłaty spełnia wymogi formalnoprawne oraz niezbędne warunki do przyznania dopłaty, kierownik BP ARiMR wydaje decyzję o przyznaniu/częściowym przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
W przypadku braku przesłanek do przyznania dopłaty, kierownik BP ARiMR wydaje decyzję o odmowie przyznania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego.
Decyzje wydaje się w terminie
60 dni od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Przyznaną producentowi rolnemu kwotę dopłaty ARiMR wypłaca w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany we wniosku.
Wnioski należy składać do 25 czerwca 2018 r.

Remigiusz Konieczka
Pałuki nr 1353 (3/2018)

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukitv.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.